Рискът от еднократна, кратковременна или по изключение направена изневяра (така наречената ситуационна изневяра) е висок и никой не може да бъде сигурен, че никога няма да се поддаде на това изкушение. Не­ка оставим без внима­ние случаите на ситуационна изневяра, която може да е ре­зултат от стечение на обстоятелствата и човек да я допусне повече или по-малко случайно.

Понякога това става в еротич­ния живот и на най-стабилните хора и принадлежи към онези житейски неопределености, с които трябва да се научим да живеем, така както приемаме внезапните болести, стихийни­те бедствия, травми, нещас­тия. Примирението с тази постоянна неопределеност принад­лежи към изкуството да се жи­вее и е неизбежно за всекидневието.

В случаите, когато е запла­шена стабилността на еротичната връзка, е валидно правило­то на силните и мъдрите:

към себе си трябва да сме строги, а към партньора си толерантни.

Един честен анализ на мотиви­те, подтикнали нашия партньор към изневяра, е добре дошъл. Причината може да е в негово­то желание за сексуално прик­лючение с друг, но тя може да е в нашето поведение.

И все пак съществуват мъ­же, които по-често установя­ват извънсемейни еротични връзки и те са толкова, че е трудно да се приемат за нещас­тна случайност, ситуационна засечка или подхлъзване. В та­къв случай може да се направи определена типология на невер­ните мъже според поведенските им особености.

Дон Жуан

Първият тип неверници мо­же да се оприличи на легендар­ния литературен герой, съблазнителя на безброй жени Дон Жуан. Незрели и невъзмъжали, мъжете от този тип искат да се харесват постоянно на нови и нови жени. От тяхното възхищение те изграждат своето самочувствие. Този тип мъже се впускат в безброй еротични приключения. Всяка нова връзка е като мехлем за душите им и те така преживяват наново своята ценност. Обаче въздейс­твието на мехлема отминава и нашият Дон Жуан трябва отно­во да потвърди своята значи­мост в нова връзка. Това не е глад за любов в истинския сми­съл на думата, това е глад за самозадоволяване на ненасит­ната потребност от самообичане. Дон Жуан не вижда жена­та, той вижда преди всичко се­бе си.

Казанова

Втори тип хронически не­верник е хедонистичният мъж и ловец на жени. който може да се отнесе към друга леген­дарна личност – Казанова. То­зи мъж е силно промискуитетен и изпитва нужда да сменя партньорките си. При него става въпрос преди всичко за сексуално преживяване, за до­биване на нов сексуален опит. Неговата извънсемейна сексу­ална активност често е следс­твие на

силната му незадово­лена сексуалност,

но може да бъде и в резултат на необходимостта му от промяна и на убеждението, че мъжестве­ността и силата на личността се доказват чрез броя на сексу­алните контакти. Така разби­раната мъжественост посто­янно се показва и пред близки­те. Такъв мъж естествено не е чувствителен към партньор­ката си, а може би и към самия себе си. Хладният му и в извес­тен смисъл механичен подход към секса се пренася и върху цялата връзка.

Вечно недоволните

Третият тип неверни мъже са вечно недоволните. Те са недоволни и от другите неща в живота си, но се отличават преди всичко с незадоволеността от връзките си с жени. Страдат, че не могат да наме­рят истинската любов, и непрекъснато правят нови и нови опити. Постоянно търсят лю­бов и практически не успяват с нито една жена да установят дълготраен и дълбок чувствен контакт. Те и не виждат, че грешката е в тях.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара