Те живеят сами – мама, моми­чето и големият фикус, който стои важно в средата ма хола Момичето е кръстило фикуса Иван Стефанов Иванов. Когато той слуша, момичето го нарича добричкият ми Ванчо. Но по-чес­то фикусът нахалничи и тогава му се заканва с пръст: „Престане­те най-сетне, другарю Иванов, да ми досаждате! Опитайте се да се държите прилично! Ама че сте не­възпитан!“

Мама работи в банката и уж само пари брои. пък много се изморява. Връща се към пет и поло­вина. Погледът й е разсеян, а гор­дата коса – притихнала. После мама влиза в банята, взима душ и отново излиза – мъничка и не­жна. Шета нещо из кухнята, под пръстите й неусетно изникват вкусни неща. Двете се хранят мълчаливо.

А по-рано много бърбореха. Като измият чиниите, мама все така мълчаливо пуска телевизо­ра, а момичето излиза пред блока и чака Приятеля на джуджетата…

Бяха седем деца, които си ня­маха татковци, и играеха настрани от другите. Високият, проша­рен мъж дълго време ги наблюда­ваше мълчаливо. Веднъж ги по­пита:

– Защо играете самички, джуджета?

– Няма кой да ни защитава! – отговори му момичето.

Оттогава станаха неразделни.

Първо си намери татко Трето­то джудже.

Няма да играя повече с вас! – каза то. – Вие си нямате татковци!

Ние си имаме Приятеля на джуджетата!

Татко ми каза, че той не ви е никакъв приятел! Искал да се ожени за майките ви, защото бил повреден!

Третото джудже завинаги се сля с децата, които си имаха тат­ковци. Никак не можеха да го различат.

В сладкарницата познаваха джуджетата. Седяха на една голяма маса в дъното. Приятелят на джуджетата им купуваше пасти и боза.

–  Откъде имаш толкова пари, Приятелю на джуджетата – попита веднъж Четвъртото джудже – Истинските татковци вечно се оплакват!

– Инженер съм – усмихна се Приятелят на джуджетата. – Работя в Атомния център.

– Командуваш атомите ли?

– Те ме командуват.

– Толкова ли са силни?

– Те са най-малките. И най-силните.

Посетителите на сладкарницата ги опипваха с погледи и тихо съскаха: „Ще побърка дечицата! Ама и майките им едни…“

И още нещо обидно казваха за Приятеля на джуджетата, но момичето запушваше уши.

Сетне си отиде Първото джудже.

– Дойдох да си взема довиждане! – каза то. – Мама ми намери татко.

– Прекрасно, Първо джудже! – погали го Приятелят на джуджетата.

– Мама каза, че си благороден. Но новият ми татко не трябвало да научава за тебе.

– Нека всичко си остане наша тайна, Първо джудже!

– Обичам те… повече от него! – загледа упорито асфалта Първото джудже.

– Бъди умничко, Първо джудже! Не трябва никого да обичаш повече от татко!

Петото Джудже замина със самолета за Африка. Майка му работеше там от няколко години и беше успяла да се омъжи. После й беше домъчняло за момчето.

Седмото джудже запозна приятеля си с мама, когато заваля проливен дъжд. Той го беше гушнал под шлифера си. И двамата бяха измокрени до кости.

– Значи вие сте прочутият Приятел на джуджетата? – усмихната попита мама. Изглеждаше красива. – Влизайте по-бързо! Ще настинете!

Пиеха чай и хапваха от кифличките на мама. Момичето се радваше, че двамата се заговориха веднага. Нищо, че не разбираше много от думите им.

Не е ли… варварство? Да се подложите доброволно на толкова силна радиация?

– Беше необходимо.

– И какво постигнахте?

– Почти нищо като научен резултат. Обикнах децата.

– И мене ли? – попита нетърпеливо Седмото джудже.

Приятелят на джуджетата го погали по бузката и замълча.

Тръгна си и Четвъртото джудже.

– Татко реши да ни прибере с мама! – съобщи запъхтяно то.

– Чудесно! – зарадва се При­ятелят на джуджетата.

– Не е – начумери се Четвър­тото джудже – Той постоянно ни се кара. За срамотиите било да се жениш втори път за една и съща жена. Но щели да лапнат апартамента.

За първи път виждаха тъжно това рижо момче с лунички – Четвъртото джудже.

Мама и Приятелят на джуджетата една вечер се прибраха заедно. Навън беше студено. Иван Стефанов Иванов беше утихнал и замислен.

Мама клекна до Седмото джудже и каза:

– Вече не си Седмото джудже!

– Защо? — попита със свито сърце момичето.

– И ти си имаш татко!

– Той… е Приятелят на джуджетата!

– И твой татко! – каза някак безгрижно Приятелят на джуджетата.

Момичето разпери ръце от отчаяние и извика:

– Кажи, какво ще правят цели две джуджета?

– Ще си намерят татковци! – натърти мама.

– Ами ако не си намерят?

– Значи – тихо каза Приятелят на джуджетата – ти не искаш да се казваш Мими, а да си останеш Седмото джудже? Най- малкото и най-милото от джуджетата?

– Ти си лош! – успокои се момичето, избърса сълзите си и се запъти към вратата. – Довиждане, другарю Иван Стефанов Иванов!

Листата на Иван Стефанов Иванов се свиха.

– Къде отиваш? – попита мама.

– При джуджетата.

Влюбеният мъж се изправи. Косите му изглеждаха оловни.

– Почакай! Тръгвам с теб!

На вратата той се обърна:

– Някой ден ще пораснат – глухо прошепна Приятелят на джуджетата. – Може би… тогава…

– Те винаги ще останат джуджета! – отрони мама.

Мъжът сви рамене и забърза след момичето.

Когато останалите две джуджета си намериха татковци, Приятелят на джуджетата изчезна. Момиченцето не попита къде е отишъл. Сядаше на пейката пред блока и чакаше.

Никой не може да издържи, когато някъде толкова силно го обичат. Ще се върне. Пък татковците са доволни, когато ги посрещат…

Facebook Twitter Google+

0 Коментара