Името има свой собствен живот, независимо от чове­ка, който го носи. Причината е, че то притежава звукова вибрация, специфична тайна мелодия, въздействаща вър­ху чувствата. Ние я долавя­ме и сърцето ни трепва, когато например чуем в теле­фонната слушалка любимия глас: „Обажда се Вили!“

Често казваме, че обичаме и харесваме едно или друго име, без да го свързваме не­пременно с даден негов носи­тел. Всяко име е специфичен сигнал, зов, пристигащ от да­ден „предавател“ и улавян от околните „приематели“.

Ако разглеждаме живота като постоянно движение, комплекс от непрестанни трептения, по-лесно можем да си обясним защо между отделните индивиди възник­ва резонанс или дисонанс, ко­ито допринасят за появата и развитието дори на най-дели- катни взаимоотношения, ка- квито са любовта и омраза­та. Защото, без да си даваме сметка, емоционалният ни живот до значителна степен е подчинен на

собствената ни вибрационна сила,

върху коя­то безспорно влияние оказва и специфичната звукова фреквенция на името. Информа­цията, зашифрована в неговите вибрации, се възприема от носителите на имена с близка или сходна фреквенция и така могат да се обяснят привидно необясними симпа­тии и антипатии.

Не бива да мислим, че но­сителите на имена с по-висо­ка честота на трептенията са по-пълноценни личности от хората с имена с по-ниска честота на трептенията, но установено е, че вибрацията на името дава отражение върху здравето на човека, ус­тойчивостта му на натовар­ване, работоспособността, нравствеността и всички други прояви на личността.

Николина

Жени боркини и коман­дири със силен и тирани­чен характер. Силно емо­ционални, изключително активни, неовладяеми, почти агресивни. Не обичат отстъплението, упори­тостта им е непреодоли­ма – лесно стават фанатички. Всичко това, съчетано с огромната им во­ля, прави характера и поведението им не твърде женствени. Те са недовер­чиви в приятелството и любовта, обичат да про­тиворечат и се противо­поставят, никога не се ко­лебаят, когато трябва да ви подхвърлят в лицето неприятни истини и да ви напомнят стари грешки.

Те са принципни,

кое­то ги прави доста песими­стично настроени и зат­ворени в себе си – всичко преценяват по свои собс­твени критерии. Самоуве­реността им граничи с надутост.

Огромната им актив­ност е тяхно оръжие и страст, те са състеза­телки по дух – и в учение­то, и в професията. Не понасят подчиненото си по­ложение и второстепен­ните роли, борят се, за да внушат на мъжете, че са най-малкото равни с тях. Привличат ги професии, изискващи борба – те са добри лекарки, политички, агитаторки, директорки на предприятия. Имат

из­ключително силно разви­то чувство за отговор­ност

и ръководство, до­веряват се на разума, а не на интуицията си. Прите­жават хладен, аналитичен ум. Не крият своята неприветливост и високо са­момнение. Непреодолима­та им виталност ги прави неуморни, неподдаващи се дори на болести. Страдат предимно от треска. Сла­бо място за тях са поло­вите органи и черният дроб. Лесно овладяват и контролират своята сек­суалност – не обичат и не допускат разговори на та­зи тема.

Но дълбоко в тези же­ни, които заробват всич­ки около себе си – родите­ли, съпрузи, деца, прияте­ли, колеги и подчинени, се крие сладък и вкусен плод като тяхното растение тотем – крушата.

  • Характеристика на името: нападателка.
  • Цвят на името: чер­вен.
  • Името е под влияние на астрологичния знак Те­лец.
  • Животно тотем: лео- пард, те не пускат лесно нищо, което попадне в но­ктите им.
  • Растение тотем: кру­ша.

Никола

Мъже, които не позна­ват отстъплението, нито връщането назад. Привидно са флегматици, ле­сно овладяват реакциите си, но с действията си из­преварват всички остана­ли.

Хората с това име не умеят да живеят без оп­ределена цел. Те вървят към нея дори когато зна­ят, че грешат: предпочи­тат грешката пред от­стъплението. Безжалост­ни са: не прощават слабо­стта на останалите. Имат дух на водачи и не страдат от прекадена ху­манност. Ценят по-скоро функцията и длъжност­та, а не човека, който ги заема. Интересуват се само от себе си, но за сво­ята кауза са готови да дадат всичко.

Притежават силна во­ля, огромна способност за самоконтрол и самоовладяване. Не разкриват чув­ствата си, трудно се сприятеляват. Ръководят се от правилото:

„Аз съм най-добрият си приятел!“

В приятелските взаимоо­тношения търсят пре­димно полза и изгода. Ак­тивността им е стихийна и неудържима, стремят се непременно към първото място и го завоюват с борба. Държат много на строгия морал, етичност­та и чувството за отго­ворност. Високата им ин­телигентност преоблада­ва над интуицията.

Напрегнатият живот се отразява върху здраве­то им – най-често боледу­ват костната им систе­ма и черният дроб.

Макар че не го показ­ват, те обичат хубавото хапване и удобствата. Умеят да прикриват сил­ната си сексуалност и ни­кога не стават роби на страстите си. Околните смятат, че в живота вси­чко им върви, но това е ре­зултат предимно от упо­рития им труд.

  • Характеристика на името: носител на дарове.
  • Цвят на името: чер­вен.
  • Името е под влияние на зодиакалния знак Стре­лец.
  • Животно тотем: слон – също като слона тези хора преминават през вся­какви препятствия, като чупят и трошат по пътя си всичко, което им пречи.
  • Растение тотем: вър­ба

Facebook Twitter Google+

0 Коментара