„Когато един ден бъдете начело на домакинството, никога не забравяйте, драги ми деца, че от вашата разумност, от вашато деятелност зависи щастието или нещастието на семейството ви, напредъкът или сабарванието на домът ви…“ – съветва младите читателки списание „Българка“ в своята първа книжка от януари 1986 година.

След като плeдира за икономия и ред, опълчва се срещу безделие­то и мързела, авторът на уводната статия многозна­чително заявява:

„Жените правят и развалят къщите. Това може се каза както за тези, които имат ред, тъй и за тези, които нямат такъв…“

С куриозни, „самоотри­чащи се“ редове започва животът на едно от първите илюстровани домакински издания у нас. „Българка“ вижда бял свят в Чирпан, под редакцията на Алис и Панайот Кършовски – сродници на именитите въз­рожденци Иван, Йордан и Сава Кършовски. По-късно двамата журналисти се пре­местват в Ловеч, където до края на 1904 г. продължа­ват периодиката на своето „Месечно илюстровано до­машно списание“. В края на миналия и началото на на­шия век то все още „търси“ себе си. Най-важното е да се привлече читателският интерес на българката.

Подобна задача преслед­ва и поредицата „Домакин­ство“. От нейните заглавия разбираме какви са били делничните „тревоги“ на някогашната къщовница: ..Средство да се правят грънците твърди като же­лязо“; „Средство за познавание на фалшифицирана захар“;  „За изгонвание мишки“; „Как можем се освободи от мравките?; „Как можем да почисти сла­мена шапка?“.

Последният съвет, публикуван в майска­та книжка през 1896 г., е част от пристрастията на тогавашната мода. Действително в първите десе­тилетия след Освобожде­нието, когато новият „бон-тон“ заменя шаечния сук­ман с копринена фуста, облеклото на нашенката се превръща едва ли не в обществен въпрос. „… много госпожи от висшите кръго­ве не се обличат достатъчно зимно време… – свидетслствува книжка 6 на „Бъл­гарка“ от юни същата го­дина. – Жената през зи­мата трябва да носи едно известно вълнено облекло, наречено „Combinaison“…“

И по-долу: „Корсета от дълго време беше предмет на разисквание… Манията да се стягат причинява не една вътрешна болест, като затруднявание стомаха и др. т.,  защото достатъчно е да си представим конструк­цията на человеческото тя­ло, за да разберем, че ко­гато едно силно стягание се упражнява в средата на та­лията, съседните органи се разместват или нагоре или надолу…“

Този дамски атрибут на­истина е повод за разгоре­щени дискусии. И не без основание. В края на краищата е постигнат известен успех – през 1905 година Министерството на просветата забранява със заповед носенето на корсет от ученичките. Списание „Българка“ отстоява до края позицията си в  „драматичната корсета война“. Но не са­мо това… Върху неговите страници не по-малко въл­нение предизвикват както „тесните връски“ заедно с „високите и стегнати еки“, така и дамските обувки, които „струпват пръстите един върху други, пораждат мазоли и са  истински ин­струмент за мъчение.“

Според книжка 1, 2 и 3 от 1898 година друга „плачев­на мода“ е да се организира „пътешествие след венчаванието“. Аргументите: „Възбужданието от пътешес­твието, утрудванието от ходението, продълговатото стоенье право в галериите и музеите, шумният по хо­телите живот, всичките тези неща, които са доста труд­ни в обикновено време, по­магат за истощяванието си­лите на младата невеста, която има нужда от всич­ката си енергия, за да се бори против носталгията, която хваща почти всички млади невести, когато те си припомнят, че техния мо­мински живот, весел и без­грижен, е свършил завина­ги.“

Но „под черта“ с облекчение е отбелязано: „Това се отнася за Швейцария. Франция и др. европейски страни, дето Voyage de nocе е нещо обикновено. За щас­тие тази мода редко се практикува у нас.“ Изобщо сравняването между чуж­дите „прищевки“ и родните нрави е тема номер едно по колоните на списание „Бъл­гарка“. В този смисъл на­ставленията от рода „Ви­зитната картичка на жена под никакъв начин не е позволено да съдържа адреса й.“ (кн. 4, 5 и 6 от 1898 г.) се превръща в своеобразни „устои“ на целомъдрието. И още нещо – изграждат портрета на българката от онова време люшкана между възрожденската пат­риархалност и модерните навеи. Всъщност това са криволиченията на пътя към закономерното мъжко признание: „…способностите на  жената никак не са по-долни от нашите, те са само различни. И то защото тя чувствува туй, кое­то ний не чувствуваме, и не понася туй, което ний по­насяме…“

Думи, отпечатани в „Бъл­гарка“ през януари 1903 г. – седем години след изли­зането на първата му книж­ка. Достатъчен срок, за да се завърти колелото на мо­дата няколко пъти.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара