Стояхме с приятелката ми на опашката на един от щандовете в магазин „Явор“. Може би чакахме вече повече от час и половина когато към нас се приближи жена на средна възраст, натоварена с няколко папки и класьори. Тя се спря и каза усмихната на приятелката ми.

– Колко сте хубава!

След това продължи пътя си.

Приятелката ми се изчерви от удоволствие. Поласкана, че непознат човек е забелязал грижата й да бъде добре облечена и с приятна външност. Тя повдигна глава, изправи още повече раменете си и забрави, че краката й бяха започнали да я болят. Пред нейната реакция мислено си зададох въпроса: „Защо аз не й бях казала досега тези думи. Нейният вкус и изтънчени обноски винаги са ме възхищавали, но никога не ми бе минавало дори през ума да и го кажа“.

Може би именно умението да се каже похвална дума за другиго е това, което се нарича признание. В много от случаите ние не си правим труда да го сторим било поради прекалена въздържаност (израз на зле разбрана добродетел), или поради това, че другите могат да четат в мислите ни ка­то в отворена книга. Признанието и възхищението обикновено идват мно­го късно, в края на кариерата, при пенсиониране, или в последните ми­нути на живота. А една непринудена похвала, макар и за по-дребни дела от всекидневието, оценката на някой друг за сръчността, умението, талан­та или някоя особена черта от характера могат да направят приятен де­ня, месеца или годината, могат дори

да променят понякога цялото съществуване.

Веднъж имах възможност да попитам един голям и известен наш хирург какво го е насочило към тази професия. Той ми разказа, че като дете бил с труден характер, мрачен и свадлив. В училище всички били недоволни от него, не бил дисциплиниран и по едно време бил пред изключване. В този момент една учителка, от чиито уроци той почти винаги бягал, му казала нещо, което останало завинаги в паметта му. Сред общия хор от вечни упреци и обвинения нейният глас прозвучал окуражаващо:

– Вие имате хубави и деликатни ръце. Сигурна съм, че ще си служите с тях, за да правите големи неща.

От този ден той добил увереност в себе си, амбицирал се и успял да за­върши училище, а по-късно да продължи образованието си и да стане хиру­рг.

„Никога не забравих този глас и той винаги ме подкрепяше в трудните моменти“ – завърши разказът си лекарят.

В навечерието на новогодишните празници пътувах права в претъпкан с хора автобус до близък до столицата град. Повечето от пътниците бяха натоварени с големи пакети и торби. Те се блъскаха в тясното пространст­во между седалките. Кондукторът обаче бе симпатичен човек, весел и жиз­нерадостен, надарен със звучен глас и приятен смях. Маневрирайки умело между навалицата, той канеше любезно пътниците с шеги и духовитост да благоволят да минат „напред, към дъното на колата“. И като по чудо постепенно всички започнаха послушно да се подчиняват, напрегнатите физиономии полека-лека се отпуснаха, появиха се усмивки, всеки започна да разговаря със съседа си, разля се смях. Под впечатлението на тази уди­вителна промяна, която се дължеше на кондуктора, записах името му и веднага след пристигането си, макар и съвсем изморена, написах благодарствено писмо, което адресирах до дирекцията на „Автотранспорт“. Впо­следствие получих потвърждение, че писмото ми е било прочетено на об­що събрание и че за тази и други подобни похвали кондукторът е бил пред­ложен за награда, което несъмнено ще бъде стимул в по-нататъшната му работа.

Никъде другаде признанието не е така необходимо, както в семейство­то, а там именно то най-рядко се среща. В неумолимите всекидневни задъл­жения преценката избледнява, грижите се приемат като нещо дължимо, а дребните и неизбежни търкания се раздуват. В такива моменти никой не мисли за любезност към другия. Децата имат

много по-голяма нужда да бъ­дат окуражавани,

отколкото критикувани, а родителите им по-често трябва да търсят и външен израз, и доказателство за взаимното си уважение. По този повод си спомням за следния случай, който млада майка ми разказа.

Всичко започнало с копчетата на ризата на съпруга й, преуморен и край­но изнервен. После закуската не се харесала на никого, малкият счупил каната с млякото и отгоре на това децата закъснели за училище. Общото напрежение се разразило в истинска семейна буря. Напускайки като вих­рушка полесражението, съпругът й се спрял за момент на отворената вра­та и гневно извикал:

– Защо, по дяволите, си се омъжила за мен ?

Тя не разбрала как му отговорила:

– Защото приличаш на Ален Делон.

Ужасена от казаното, жената чула трясъка на затръшнатата врата и глухо безпокойство започнало да я измъчва. Разбира се, тя се била омъжи­ла за него, защото го обичала и неговата смътна прилика с Ален Делон била просто ученическа фантазия. След около половин час телефонът иззвънял:

– Знаеш ли какво харесвам у теб? – запитал гласът на съпруга й.

– Не мога да кажа… – отвърнала неспокойно тя.

– Харесвам вкуса ти и преценките ти, и начина, по който оценяваш ху­бавите неща – казал нежно съпругът и затворил телефона.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара