Когато две жени, дори хванати за ръка, отидат до тоалетната в заведение, това си е нещо нормално. И така се възприема. Но нормално ли ще бъде прието реципрочното – двама мъже, дори не хванати за ръка, да посетят същото заве­дение. Майтап, ще кажете. Ташак, както се изразяват някои малко по-грубичко.

Ташак, ташак, ама на гол гъз си е живо ебане, е нецензурното, но болезнено вярно продължение. Именно така разсъждава една малка част от обществото, а именно: разведените мъже, които искат и имат възможност да отглеждат детето или децата от разтрогнатия брак.

Untitled2

Колкото и да търсих данни за това в кол­ко случаи при развод, даже по вина на съпругата, родителските права са даде­ни на бащата, не намерих. Отговорът ми е, че просто няма смисъл – процентът клони към нулата. При консултации с ад­вокат, даже с няколко адвокати, стигнах до извода, че един мъж, който иска след развода да гледа сам детето си, трябва да изкара бившата си съпруга „наркоманка, луда и курва“, за да има шанс пред съда. Подчертавам съюза „и“, защото ми обяс­ниха, че при „или“ шансовете значително намаляват.

Тоест, всеки мъж, искащ след развода да гледа детето си, и сигурен, че ще го на­прави по-добре от бившата си съпруга, трябва да свърши работата на държава­та. Вероятно родителските права на една

жена, която е доказано „наркоманка, луда и курва“,

би трябвало да бъдат отнети,  за­щото тя очевидно не може да се грижи за детето или децата си.

Получава се, че майката има изконно и за­конно право след развод да гледа детето си, а мъжът трябва да се бори за него. За какво равноправие тогава говорим.

Два кратки цитата:

Конституция на Република България, член 6, ал. 2: Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограниче­ния на правата или привилегии, основа­ни на раса, народност, етническа принад­лежност, ПОЛ…

Член 14: Семейството, МАЙЧИНСТВОТО и децата са под ЗАКРИЛАТА НА ДЪРЖАВАТА и обществото.

Член 47, ал. 2: ЖЕНАТА МАЙКА се ползва от ОСОБЕНАТА ЗАКРИЛА НА ДЪРЖАВАТА, която й осигурява платен отпуск преди и след раждане, безплатна акушерска по­мощ, облекчаване на труда и други соци­ални помощи.

Какво да очакваме тогава, при положение че в основния и свещен закон на държа­вата се споменават единствено един пол и един родител. По-късно, когато разго­варях със съдия и го попитах защо е та­къв процентът на даване на родителските права на майките, той ми отговори: „Така е по принцип.“ Държава, в която

толкова важен въпрос се решава „по принцип“, е безпринципна държава,

е моята естест­вена и справедлива реакция. Основният аргумент срещу моите щения за спра­ведливост беше, че подобни случаи на бащи, искащи да си гледат сами децата, са прекалено малко. Което в XXI век ме хвърля в оркестъра. Излиза, че направо се пропагандира нарушаване на правата на едно малцинство. Къде е Европейският съд по правата на човека? Според мен в момента е по-лесно двама гейове (които доколкото знам все още не може да съз­дават семейство в България) могат да от­глеждат дете, отколкото това да направи разведен баща.

Untitled1По времето, когато този въпрос бе набо­лял за мен, обсъждах един казус. Вероят­но всички си спомнят Даниела Терзийска – жената, която уби 3-годишния си син Пепи, пъхна тялото му в найлонов чувал и го хвърли в езерцето на Южния парк в София. Вината й беше доказана от съда, но тя не бе осъдена, а обявена за невме­няема. По-късно я видяха да работи на един паркинг в центъра на София. Мъжът й, таксиметров шофьор, се разведе с нея. Да предположим, че след 10 или 15 годи­ни тя се омъжи отново и роди, а след това се разведе по взаимно съгласие? На кого от двамата съпрузи според вас ще дадат детето? На бащата? Сложете ръка на сър­цето и кажете, че сте сигурни в това. Аз лично съм сигурен в обратното. Просто чувам аргументите на съдията, че където има грешка, има и прошка. Дори когато грешката е да удушиш детето си и да го захвърлиш в езерцето на Южния парк.

Преди година-две се смях искрено, кога­то прочетох как правителството искало да се бори с неравноправието между об­разите на двамата родители, като вкара образа на бащата в читанките. Въпреки че дори самото признаване на подобно равноправие е крачка напред. Както каз­ваше другарят Тодор Живков – таз година завод за полупроводници, догодина за цели проводници, ха-ха. Може би ще ста­не нещо подобно – този век борба срещу дискриминацията на бащите, другия век – равноправие при получаване на роди­телските права.

Преди около 30, може и повече години един френски писател – Робер Мерл, на­писа фантастичния роман „Добре охра­нявани мъже“. Там освен с предсказване на болест, уникално много приличаща на СПИН, имаше един детайл, потресъл тий- нсъзнанието ми. В книгата всички мъже, заболели от болестта енцефалит 16, губят размножителната си способност и поло­вата си сила. По тази причина малцината останали здрави са пазени като нацио- нално богатство, а властта поемат жените. В една от описаните случки две тийней- джърки принуждават 80-годишен мъж да прави секс с тях. Съдът, съставен, естест­вено, от жени, го осъжда на 20 години за­твор с мотива, че по принцип сексуалният акт е агресивен от страна на мъжа. Тоест, той не може да прави секс, без да го иска, ерекцията се приема за доказателство.

Защо разказвам този пример? Защото

има пряко отношение към неравноправието между мъжа и жената.

Ако мъжът не на­силва жената сексуално, когато в дейст­вие влиза Наказателният кодекс, би тряб­вало двамата да имат равни права, както и задължения впоследствие при една евентуална бременност. Би трябвало, но не е така. Разсъждавам съвсем лаишки, не юридически издържано. Жената, когато забременее, може да каже на бащата, но може и да не му каже.

Независимо от не­говите желания тя може да направи аборт и не е длъжна да го пита.

Дори да го роди, може да му каже, а може и да скрие. Ако не скрие, може да го осъди той да признае бащинство (не казвам, че не е правилно) веднага, след една, след десет, а може би и след петдесет години. Къде са правата на биологичния баща в случая? Кой е ре­шил, че майката може да има права върху живота на нероденото дете, а бащата – да няма? Нали сексът е бил доброволен и желан и от двамата? Да не говорим, ако тя просто го излъже, че ползва контрацеп- тиви.

Продължавам. В споменатия по-горе Се­меен кодекс се казва следното:

Чл. 32. (1) Съпругът на майката се счита за баща на детето, родено през време на брака или преди изтичането на триста дни от неговото прекратяване.

(2) Ако детето е родено, преди да са изте­кли триста дни от прекратяването на бра­ка, но след като майката е встъпила в нов брак, за баща на детето се счита съпругът на майката от новия брак.

Тоест, представете си следния казус.

Съ­пругата си хваща любовник.

Прави секс с него без презерватив или други пред­пазни средства, съответно забременява. Както става по вицовете, съпругът се при­бира, хваща ги на калъп и вдига скандал. Решава да се разведе и го прави – няма значение дали е по взаимно съгласие или не. Детето, което ще се роди, обаче е не­гово по закон. Нещо повече: възможно е съпругата да забременее веднага след развода и пак да осъди бившия си съпруг да признае детето и съответно да му пла­ща издръжка.

Дявол да го вземе, някой ще ми каже ли поне един член или алинея от който и да е закон, който да дава някакво право на бащата?!


Facebook Twitter Google+

0 Коментара