Можем да си представим организ­ма като бойно поле, на което воюват две групировки. Едните са постъпващите от околната среда токсични вещества и канцерогенни съединения. В другата група са витамините. Организмът не е, разбира се, само пасивен терен — всъщност тази борба се води чрез него, но тук за простота ще говорим за взаимодействието между витамини, токсични вещества и канцерогенни като за директно осъществяващ се процес.

Витамин А

изпълнява в орга­низма редица важни функции, но тук ще се спрем само на една от тях — той поддържа нормалното развитие на епителните (покривните) клетки. Това са клетките, които изграждат кожата и лигавиците. При липса на витамин А се нарушава развитието на епителните клетки, те се проме­нят, което се проявява с ороговяване иа кожата, конюнктивите на очите, лигавиците на дихателните и пикоч­ните пътища и храносмилателния канал. В така изменените лигавици въз­палителните процеси са почти редов­но явление, но по-лошото е, че из­родените епителни клетки са склонни към злокачествено развитие. Тази склонност може да се превърне в ре­ална заплаха, ако се прибави и действието на някое канцерогенно вещество.

Потвържденията на връзката между витамин А в храната и злокачествените тумори дават резултатите от епидемиологични проучвалия в ня­кои страни: в райони, където храната е подчертано бедна на витамин А, ракът на дихателните пътища се среща по-често.

Витамини от групата В

В нея влизат повече от 10 биологично активни вещества, които по химиче­ската си природа са твърде различни едно от друго. Основният признак, който ги поставя в една обща витаминна група, е участието на всичките в ензимните системи на организма.

В опити върху животни е устано­вено, че при липса на едни или други витамини от тази група (В2, В12, холин, пантотенова киселина) по-често се развиват тумори, предизвикани експериментално чрез въвеждане на канцерогенните вещества афлатоксин, нитрозамин, диметилхидрацин, 3,4 — бензпирен. И обратно —- по­вишените дози на тези витамини в храната ограничават развитието на туморите. Установено е също, че ви­тамини от групата В намаляват ток­сичното действие на солите на теж­ките метали (олово, кадмий, арсен, селен) и на други органични и неорганични съединения (тетрахлорметан, хидрацин, етиленгликол, ети­лов алкохол, серовъглерод, цианиди, съдинения на бора и др.).

Спиртните напитки са вещества, които променят витамннното рав­новесие на организма. При алкохо­лиците съществува „възел“ от някол­ко неблагоприятни моменти. Както се казва, едно зло не идва само. Сис­темната употреба на алкохол пови­шава нуждата от витамини. Черният дроб например, който пръв се изпречва на пътя на отровата и има задачата да я обезвреди, се нуждае от допълнителни количества вита­мини, особено от групата В — за ензимните системи, които трябва да извършват това обезвреждане. Но тъкмо у алкохолиците вносът на ви­тамините е силно ограничен. Алко­холните напитки съдържат малко (бирата) или никак (спиртните кон­центрати) витамини, а същевременно са богати на енергия. С един грам чист етилов алкохол се внася 1,7 пъти повече енергия, отколкото с един грам въглехидрати или белтъци. А като доставят енергия на организма, напитките изместват от хранителна­та дажба други продукти, които за­едно със същата енергия биха внесли и витамини. (Затова се казва, че ал­кохолът е носител на „празни кало­рии“). Към това се прибавя още едно неблагоприятно обстоятелство: у ал­кохолиците по правило е увредена лигавицата на стомашно-чревния ка­нал, поради което е затруднено усвояването дори и на тези количес­тва витамини, които те са приели с храната. Токсичното действие на ал­кохола върху черния дроб, нервната система и други органи и системи се засилва от това, че организмът е ли­шаван системно от необходимите му витамини. Според някои изследова­тели в страните с осигурени иконо­мически условия за рационално хра­нене алкохолизмът е главният фактор за боледуване поради недостиг на витамини.

Витамин С (аскорбинова кисе­лина)

С участието си в окислително-възстановителните про­цеси на организма аскорбиновата ки­селина осигурява правилната обмяна на въглехидратите и белтъците, нормалната еластичност и пропускливост на кръвоносните съдове, формирането на съединителната и костната тъкан, поддържането на съпро­тивителните сили на организма срещу инфекции, обмяната на холестерина и пр. Недостигът на ви­тамин С в организма е една от при­чините да зачестят простудните и инфекциозните заболявания през зимно-пролетния сезон.

Много проучвания доказват, че ви­тамин С намалява токсичното и кан­церогенното действие на хи­мическите вещества. Особено много са доказателствата по отношение на тежките метали (кадмий, хром, оло­во, живак), нитритите, някои приспи­вателни и обезболяващи лекарства (например – барбиталови съединения, ан­типирин), някои канцерогени (3,4— бензпирен). Аскорбиновата киселина пречи да се образуват канцерогенно действащите нитрозамини в червата.

У пушачите нивото на витамин С в кръвта и тъканите и силно понижено – това са категорични данни от множество изследвания. У хора, които пушат над 20 цигари дневно, концентрацията на аскорбиновата киселина в кръвта е средно с около 40 на сто по-ниска, отколкото при непушачите. Следователно към всички други вредни действия на тютюнопушенето се прибавят рисковете и последиците, които носи недостигът на витамин С.

И така витамините са мощно средство за обезвреждане на токсичните и канцерогенни вещества. От друга страна, тези вещества намаляват количеството на витамините в кръвта и тъканите. И едното, и другото обстоятелство изискват увеличено снабдяване на организма с витамини. Така се е стигнало до идеята някои хронични отравяния и ракови заболявания да се лекуват с големи дози витамини. В ход са например опити за лечение на някои форми на епителиоми (вид рак) с големи ко­личества витамин А, макар че все още тази идея, колкото и да е при­мамлива, не е довела до практически резултати. Главната трудност про­изтича от това, че някои от вита­мините (в случая А и С), когато се въведат в организма в много високи дози, сами оказват токсично дей­ствие. Понастоящем се правят опити да се синтезират лекарства с напо­добяваща природния витамин А формула, които да имат повишено противораково действие, а същевре­менно да не са вредни за организма в големи дози.

Трябва да се знае, че витамините могат да действуват токсично само чрез лекарствените им препарати, но не и чрез хранителните продукти, обичайни за нашата страна. Затова лечението и профилактиката с витаминни препарати трябва да се извършват под контрола на лекаря. А храненето си трябва да построяваме така, че да бъде максимално наситено с природни витамини от всички групи и видове.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара