Психическото насилие е най-честата форма на тормоз в училище, показва национално изследване сред ученици в 10 клас. Над 50% от тях посочват именно психическия тормоз като най-често срещан. Акцент в проучването, проведено от AVON България, е насилието във взаимоотношенията, в семейна среда, както и в училище, с цел да открие основни тенденции и възприятия сред младежите по отношение на насилието над жени и момичета.

Според данните психическият тормоз е последван от висок процент и за физическото насилие – 29%. Пренебрегването и кибер тормоза се нареждат с почти еднакъв процент – 9.8% и 9.5%. На фона на това, 79.5% от десетокласниците твърдят, че са ставали свидетели на насилие в училище.

В проведеното национално представително проучване сред ученици на възраст 15-16 г. относно тяхното разбиране и чувствителност към темата насилие във взаимоотношенията, с акцент върху училищната среда, се очертават интересни и важни тенденции. Анализът на обобщените данни е представен в две отделни категории – тенденции, благоприятни за работа с учениците и тенденции с негативен характер.

Тенденции, благоприятни за работа с учениците:

  • Повечето изследвани лица биха споделили, ако наблюдават или станат потърпевш в ситуация на насилие;
  • Заявяват готовност да реагират, вместо да пренебрегват ситуации на насилие;
  • Голям брой от изследваните лица разпознават и оценяват като негативно явление насилието и неговите форми в човешките взаимоотношения;
  • Забележително е доверието на участвалите в проучването ученици към лица от училище – педагогически съветник, психолог, класен ръководител, като потенциален ресурс за търсене на подкрепа;
  • Значителна е и степента на доверие по същата тема спрямо връстници, което означава, че е смислено да се работи по линията развитие на капацитет за подкрепа на връстници към връстници;
  • Участвалите в проучването виждат смисъл и отчитат нужда да се говори / работи по темата в училище.

Тенденции с негативен характер:

  • Изследваните лица поставят училището почти на равно с улицата като място, където се случва насилие;
  • В получените отговори ясно се очертава тенденция на обвинение към пострадалия, че е предизвикал с нещо акта на насилие;
  • Участвалите в проучването много слабо или никак не познават служби и услуги за подкрепа, които биха могли да използват в случай на насилие;
  • Споделен е забележително висок процент на наблюдавано психическо насилие.

68.8% от запитаните посочват, че има осезаема разлика в очакванията на хората за това какво е подходящото поведение сред обществото за момичета и за момчета. Десетокласниците заявяват, че хората очакват да се държиш по един начин, ако си момиче и по друг – ако си момче. Преобладаващи 36.3% от запитаните отговарят, че при неспазване на общоприетите норми за поведение на своя пол, това може да доведе тормоз и отхвърляне. Забележителен процент от 95.5% от запитаните момичета заявяват, че има нуждата да се говори повече за насилието над жени и момичета в училищата, тъй като това е сериозна и важна тема, за която все още няма достатъчно достъпна информация. 77.9% от момчетата също подкрепят това твърдение.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара