По време на петвековното османско робство нашата страна е била посещавана от много чуждестранни пъте­шественици – учени, дипло­мати, търговци, духовници. В техните дневници и пътеписи намираме едни от най-досто­верните сведения за характер­ните черти на българката в онези тежки времена.

Ученият Пол Люка (1706 г.) признава, че „жените от тази страна са много симпатични. Походката им е права, съпроводена с благородна гордост, примесена с любезност и ме­кота.“

Дипломатът Франсоа Пуквил (1805) е още по-категори­чен в оценката си. Според него сред българките „се срещат такива хубавици, които учуд­ват със своето благородство и изящество, присъщи въобще на лицата от женския пол у този народ“.

Известният поет Алфонс Ламартин (1833) също смята българките за „красиви, пърга­ви, грациозни“, а дипломатът Жан-Мари Танкоан (1807) – за „хубави, добре сложени и с тях ние можахме да разговаряме така свободно, както с мъже­те им“. Дипломатът Луи Огюст Феликс Божур (1800) бил очарован от младите розоберачки: „Елегантните им фигури и облекло, косите им, заплетени в дълги плитки, спу­скащи се по раменете, и ле­кият воал, веещ се над главите им, напомнят на пътника сце­на от пасторалния живот, та­ка добре описан от древните автори.“

Известният учен Ами Буе (1836) също не скъпи думи за българките, които на­мира за „обикновено много по-малки, но затова пък грациоз­ни и мили, а в някои малки об­ласти дори и за много хубави, за което може би спомага и го­лямото разнообразие на кос­тюмите“.

Облеклото на българките не по-малко възхищавало стари­те автори. Пръв дипломатът Ожие Гизлен дьо Бузбек (1533) е отбелязал това: „Носията на тези жени е забележителна. Облечени са само с една риза от грубо платно. Разноцвет­ната бродерия, с която ги ук­расяват, ми харесва много“, а техните „сламени шапки, по­крити с платно“ – и отгоре от­крити с „широк отвор към не­бето… придават стройност и достойнство на жените, кои­то ги носят“.

Публицистът Албер Дюмон (1868) бил впе­чатлен от шаловете им: „Воа­лът, който покрива главата, има елегантност. Развявайки се върху гърба и раменете, той напомня за воала, който Ра­фаел дава на своите мадони.“

В спомените си Бузбек от­деля специално внимание на умението на българката, съ­хранила независимо от робст­вото много от народните обичаи. Той споменава за предсватбената традиция, когато „една девойка е била обещана на някой млад момък, обичаят налагал той да отвлече насила своята избраница, като че ли тя не е съгласна да се омъжи за него, защото благоприличието не й позволявало да се съгласи доброволно“.

Ученият дипло­мат Еспри-Мари Кузинери (1831) бил възхитен от обичая много семейства да се съби­рат на „общи трапези през го­лемите летни празници“ и за­едно да прекарват времето в „добродушие и простота“.

Старите френски автори не са пропуснали да отбележат в своите писания и за красивите народни танци, и за фините накити, и за редица други ха­рактерни черти на българката. В пътните си бележки Пуле пише: „Тия жени са нежни, по­чти еднакви с нашите францу­зойки. Те имат техния темперамент и изглеждат толкова учтиви… че не мога да си ги представя без сълзи в очите.“ Дюман не е забравил да отбележи, че по „лицата на жените се забелязва доста голяма ин­телигентност“ и че „българ­ската жена има голямо влияние върху мъжа си“.

Накрая не мо­же да не споменем и за мнение­то на Ламартин, който с при­знателност си спомня за сим­патичните жителки на село Ветрен: „Всички излязоха да ни изпратят до планината и ни обсипаха с благопожелания и благословии.“

Facebook Twitter Google+

0 Коментара