Днес запознанството има пре­ди всичко практическо, а не формално значение. Целта е и двете страни да разберат кой кой е. На повечето многолюдни форуми, особено международните, отдав­на е прието участниците да носят табелки със своето име, нацио­налност, длъжност и т. н., но във всекидневието не е възможно да минем без някоя от формите на запознанство.

То може да се осъществи по два начина: като се представим  сами, или двама да бъдат запознати с помощта на трети човек. Вторият начин е наследен от миналото. Пословична е историята за двамата англичани корабокру­шенци, прекарали дълги години на необитаем остров и спасени от случайно минаващ кораб. Капи­танът на кораба с изненада раз­брал, че те не разговарят помеж­ду си, и попитал толкова сериоз­но ли са се скарали. Отговорът бил: не, караница не е имало – просто преди корабокрушението те не са се познавали, а на остро­ва не е имало кой да ги представи един на друг…

Днес има три основни правила за случаите, когато трябва да ре­шим дали да се представим сами:

  • Трябва да се представим, ко­гато другият има нужда да знае кои сме или когато е очевидно, че би било учтиво това да се разбе­ре.
  • Може да се представим във всички други случаи, когато сме убедени, че това няма да е неу­местно, натрапчиво.
  • Не бива да се представяме, когато в това няма особена необходимост.

Например: обаждаме се по те­­лефона но служебен въпрос. Човекът, който вдига слушалката, има нужда да разбере с кого го­вори. Затова е необходимо да му спестим излишните въпроси и да започнем разговора със своето представяне. Съгласете се, че ко­гато ви питат по телефона: „Кой? Кой се обажда?“, впечатлението не е добро. Трябва да се предста­вим и при влизането в нечий ка­бинет или работно помещение. Изискването отпада при случаен разговор в купето на влака –  би било неучтиво, ако след първите общи фрази се представим. По- добре е да изчакаме развоя на разговора. Ако продължи доста­тъчно дълго и е взаимно интересен, запознанството ще стане спонтанно.

Различно е, когато се срещнем с непознати, с които ни предстои по-дълго общуване – в почивна станция или по време на екскурзия в чужбина. Редно е рано или късно да се запознаем с другите участници в пътуването или поне с част от тях.                                                               (

И така, когато по един или по друг повод встъпим в контакт с непознати и преценим, че е настъпил моментът да се запознаем, логично възниква въпросът: кой трябва да се представи първи?

Във всекидневието рядко могат да се спазват изискванията на етикета и обикновено първи се представя онзи, който изпитва по-голямо желание да се запознае с другия.  Но това не е редно.

Eтикетът строго определя кой първи трябва да протегне ръка, първи да поздрави, кой може да предложи да се премине на „ти“. Спазването на някои основни правила, известни като правилата на „трите предимства“, ще ни предпази от грешки или от изпа­дане в неудобни положения:

  • жените имат „предимство“ пред мъжете;
  • по-възрастните – пред по-младите;
  • заемащите по-високо слу­жебно (или обществено) положе­ние – пред по-нискостоящите.

И така, изискването е първи да се представи онзи, който е без „предимство“. Другият извод е, че онзи, който има „предимство“, има право да не се представи в отговор.

Например как да постъпи мъ­жът, влязъл в ресторант, в който няма свободни маси. Ако той от­крие свободно място единствено на маса, където седи жена, трябва да поиска от нея разрешение, за да седне. При положение че го е получил, мъжът може да се пред­стави, но жената не е длъжна да назове името си. И няма да е неу­чтиво! Но когато подобна ситуа­ция възникне по време на кок­тейл, на гости при общи познати и пр., мъжът е длъжен да се пред­стави, а жената да му отвърне.

Какви са правилата, когато за­познаваме други лица?

Трябва да запознаваме наши гости; хора, с които разговаряме в обща компания или по служба и стане ясно, че не се познават.

Може да запознаваме непозна­ти във всички други случаи, когато сме сигурни, че нито един от тях не възразява.

Не бива да запознаваме непо­знати хора, когато имаме основание да предположим, че един от тях (или двамата) имат нещо против.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара