Изследват се много видове лечения за лечение на рак на белия дроб, включително имунотерапия, която стимулира имунната система на пациента, за да атакува раковите клетки. Тези лечения включват пембролизумаб, дурвалумаб и цемиплимаб. Някои от тях са налични в момента, а други все още се разработват. За щастие – имунотерапия при рак на белия дроб има доста положителни резултати и не е никак поценяван метод за лечение и справяне с проблема. 

Пембролизумаб

Клинично изпитване на пембролизумаб при пациенти с напреднал НДКБК е показало статистически значимо подобрение на общата преживяемост и преживяемостта без заболяване (PFS) в сравнение със самостоятелна химиотерапия. В проучването са участвали пациенти с НДКБК с висок риск и с висока степен на рецидивиране. Изследването е финансирано от Merck.

Проучването KEYNOTE-001 с 550 участници при напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб показва, че пембролизумаб може да увеличи общата преживяемост на пациентите с това заболяване. Проучването показва също, че лекарството е безопасно и подобрява качеството на живот на тези, които преди това са били подложени на химиотерапия. Петгодишната преживяемост при aNSCLC преди разработването на пембролизумаб е била 5,5 %.

Дурвалумаб

Дурвалумаб и имунотерапията при напреднал стадий на рак на белия дроб са показали обещаващи резултати при пациенти с напреднал рак на белия дроб. В проучване фаза II комбинацията от дурвалумаб и режим на химиотерапия удължава преживяемостта на пациентите. Установено е, че дурвалумаб, който е антитяло, удължава продължителността на ремисията. Пациентите, получаващи дурвалумаб, са имали по-голяма вероятност да преживеят поне 12 месеца, а преживяемостта без прогресия е била значително по-дълга при пациентите с 50% експресия на PD-L1.

В проучването са изследвани 177 пациенти с НДКБК в стадий III. Дюрвалумаб е прилаган на пациенти с рак, който е отговорил на химиотерапия или е спрял да расте след лечението. Пациентите са оценени за мутации на EGFR и тяхната експресия, както и за PD-L1 статус. Средната продължителност на проследяването е била дванадесет месеца.

Cemiplimab

Понастоящем лечението от първа линия за напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб е cemiplimab. Тази имунотерапия е предназначена да бъде насочена срещу рецептора PD-L1 в тумора на пациента. Пациентите, които реагират на cemiplimab, имат подобрена прогноза и намалена смъртност, свързана с болестта. Лекарството обаче има някои ограничения.

В проучването EMPOWER-Lung, фаза III, cemiplimab и имунотерапия са използвани за лечение на пациенти с напреднал недребноклетъчен рак на белия дроб. В проучването са включени пациенти в 138 клиники в 24 държави. За да бъдат допуснати до участие, пациентите е трябвало да са със статус на представяне 0-1 по Източнокооперативната онкологична група, да не са пушачи и да имат висок риск от рецидив или прогресия на заболяването. Пациентите са били рандомизирани, или на cemiplimab 350 mg на всеки три седмици, или на химиотерапия с платина и дублет. На пациентите е било позволено да преминат от един режим на химиотерапия към друг, ако са имали прогресия на заболяването.

Радиофреквентна аблация

Първата стъпка на радиофреквентната аблация е да се уверите, че сте в стабилно състояние. Ще бъдете помолени да подпишете формуляр за съгласие и ще трябва да избягвате алкохолни напитки поне четири до шест часа преди процедурата. Можете да пиете вода преди това, но не трябва да консумирате нищо друго в продължение на два часа преди процедурата. След като сте готови да се подложите на процедурата, медицинска сестра ще ви помогне да легнете на кушетката за лечение.

Целта на процедурата е да се премахне туморът във възможно най-голяма степен. За да се оцени ефектът от процедурата, се прави контролна компютърна томография на белите дробове един месец, а след това на всеки три месеца. Пациентите обикновено се наблюдават до две години след лечението. Въпреки това след определен период от време може да се появят някои рецидиви.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара