Едно от четири деца у нас живее в бедност, а детската смъртност остава почти двойно по-висока от средното ниво в ЕС. Негативните статистики се отнасят в най-голяма степен за  регионите с компактни етнически малцинствени и маргинализирани общности.

Негативно влияние на бедността върху децата е много широко и се проявява в различни аспекти на техния живот: липса на качествено образование, здравна грижа, подходящо хранене, дом и сигурност. Във възрастта от 0 до 3, когато се поставят основите на когнитивното, емоционалното и социалното развитие на детето, качествената грижа е особено важна.

По тази причина  Сдружение „Клуб на нестопанските организации“, заедно с още 11 граждански организации, работещи „на терен“ в подкрепа на деца и семейства от уязвими общности, започнаха мащабен проект за подобряване на средата, грижите и развитието на деца от 0 до 3 години, живеещи в бедност.

Фокус на проекта са децата и семействата в ромската общност, тъй като те са непропорционално засегнати от всички рискови фактори, свързани с бедността.

В България липсват закони, нормативни и политически документи, изцяло посветени на ранното детско развитие, които да го разглеждат като приоритет и инвестиция.

Необходими са целенасочени усилия за разработването и прилагането на програми, подходи и цялостни политики, които да дадат възможност да се преодолеят негативните тенденции и да се постигне реално равенство в грижите за децата от 0 до 3 г.

Чрез проекта ще се работи в три основни направления,  насочени към трайно решаване на проблемите:

Реален достъп до здравни услуги на неосигурени бременни жени

Първата дейност цели мащабна кампания за популяризиране на променената Наредба 26, така че повече бременни жени да научат за достъпа до здравни грижи, който им осигурява, и да се възползват от него.

С промяната на Наредбата, бременните имат право на повече прегледи, изследвания и на хоспитализация, което ще доведе до намаляване на смъртността и заболяванията на майките и бебетата.

За тази цел е необходимо акушер гинеколозите да прилагат Наредбата при всички случаи, в които неосигурена бременна жена се обърне към тях за преглед; личните лекари, здравните медиатори, социалните работници да са информирани и да насочват своите пациенти към прегледи при АГ специалист; самите бременни неосигурени жени да са информирани и да не изпитват неудобство или страх да се обърнат към акушер гинеколог в най близкото населено място;

Сигурна среда, достъп до лекарства, пълноценно хранене и грижи за децата от 0 до 3 години  

Второто направление на дейности по проекта включва надграждане на четирите каузи, по които организациите, включени в проекта, работят през предходните 3 години:  

  • Сигурна и безопасна семейна среда – решаване на проблема с невъзможността на над 200 000 души да си издадат лични документи. Това води до тяхната пълна изолация от обществения живот и до невъзможност да ползват здравни и социални услуги и т.н.
  • Осигуряване на универсален достъп до лекарства за всички деца от 0 до 3г.
  • Подобряване на възможностите за пълноценно хранене на деца от бедни семейства чрез въвеждане на Националната програма за пълноценно хранене на децата от 0 – 3г. , информиране, консултиране и осигуряване на хранителни продукти.
  • Ранно учене и полагане на отзивчиви грижи целта е разкриване на интегрирани услуги и програми за изграждане на родителски капацитет за полагане на грижи за детето в най-ранна възраст във вече съществуващи социални услуги, работещи с бременни и майки на деца до 3-годишна възраст.

Развитие на коалицията, която работи за най-малките деца

В третото направление ще попаднат дейностите, свързани с утвърждаване и развитие на коалицията от граждански организации, включени в мрежата „С грижа от 0 до 3, в която към момента членуват 11 организации.

Коалицията ще бъде подкрепена в разработването и изпълнението на обща застъпническа стратегия  за въвеждане на системни промени за подобряване на майчиното и детското здраве и развитие в ромската общност.

Очакваните дългосрочни резултати от проекта са  осигурен достъп до здравни грижи на всички бременни неосигурени жени в България, намален процент на недоносени бебета в сравнение с предходните две години, разширена мрежа от граждански организации за работа в подкрепа на деца от 0 до 3 г. от уязвими общности

Проектът се финансира от фондация „Отворено общество“, Лондон, с посредничеството на Тръста за социални алтернативи, София.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара