Кирило-Методиевският научен център при БАН и Музеят „Земята и хората“ организират традиционното отбелязване на паметта на св. Кирил, което тази година съвпада и с 1150-годишнината от ръкополагането на св. Методий за архиепископ.  Това ще се случи на На 14 февруари, петък (Успение на св. Кирил), от 11.00 ч. в залата на Националния музей „Земята и хората“ на ул. Черни връх № 4.

Програмата ще бъде открита с тържествен концерт на Хора за старинна музика при НГДЕК „Св. Константин Кирил Философ“. Ще бъдат представени и две лекции – проф. дфн Красимир Станчев (Università Roma Tre) ще говори за личността на първоучителя Методий, а доц. д-р Камен Станчев ще се спре на хипотези и проблеми свързани с църковния диоцез на св. Методий.

Тържеството ще завърши с представяне на новата монография на проф. д-р Славия Бърлиева „Cyrillo-Methodiana & Varia Mediaevalia: Паметници на кирило-методиевската традиция“ от проф. дин Димо Чешмеджиев (КМНЦ).

На тържеството ще присъстват официални гости, журналисти, университетски преподаватели, учени, учители и ученици от партньорски училища на КМНЦ и граждани.
Входът е свободен.

Книгата на проф. д-р Славия Бърлиева представя проучвания върху паметници на кирило-методиевската традиция, интерпретирани като феномени на идентичността – конфесионална, политическа, етническа, културна. Те са написани в различни периоди на изследователска дейност на Бърлиева и са публикувани в различни издания в страната и чужбина на български, английски, италиански, руски и немски език.

Публикуването им в монографичен корпус

дава възможност да се представи по-добре и пред по-широка публика специфичното изследователско поле на авторката, което тя обогати с нови открития и интерпретации.

В книгата са поместени проучвания върху новооткрити или непознати за кирилометодиевистиката извори или техни преписи – като например непознатата поема, записана във вътрешното поле на иначе добре известната латинска Казаурийска хроника, изданието на втория препис на Списъка на Охридските архиепископи, старопечатните латински служби за св. Кирил и Методий, инвентарните описи и писма със сведения за мощите на светите братя и др.

Въведението обобщава

отделните паметници в перспективата

на тяхното възникване по повод едно или друго събитие от Кирило-Методиевата мисия или нейните по-късни отгласи – от Късното средновековие до Модерната епоха. Те се публикуват с придружаващ коментар, систематизирани по хронологически принцип в частта Cyrillo-Methodiana Graeca et Latina. Във втората част на книгата, в раздела Varia Mediaevalia са поместени изследвания, най-общо свързани с медиевистичната проблематика, които са предизвикали интереса на авторката в процеса на нейните научни занимания.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара