Едва ли ще се намери човек, който да оспорва, че в борбата срещу масовите епидемии съвре­менната медицина постига резултати, които само преди 50 години биха изглеждали като чиста уто­пия. От години насам човечеството е избавено от такива тежки епидемични заболявания, каквито са чумата, жълтата треска, тифът, вирусният ен­цефалит, холерата, едрата шарка и други, които в миналото вземаха милиони жертви.

Може би затова напоследък започна да се шири мнението, че повечето причинители на инфекциозни болести са вече известни и че тяхното разпознаване не представлява трудност за бактериологичните или вирусологичните лаборатории. За най-голямо съ­жаление на всички ни и най-вече на лекарите в различни страни по света започнаха да

избухват тайнствени епидемии,

чиито причинители се ока­заха нови, неизвестни досега вируси или бактерии.

През 1976 г. например в Съединените щати се появи едно заболяване, което беше наречено „болест на легионерите“. По време на един кон­грес във Филаделфия 200 души внезапно заболели със симптоми на тежък грип. Болните развивали тежка форма на пневмония и 29 от тях починали. След дълга и опасна за живота на лабораторния персонал изследователска работа бе изолиран неизвестен дотогава микроб и болестта успешно бе възпроизведена на морски свинчета. Разкри се, че тези нови болестотворни бактерии вече са пре­дизвикали подобни заболявания в още 19 щата, а също и в Южна Африка — в градовете Йоха­несбург и Дурбан. Тя се оказа устойчива срещу 12 вида широкоспектърни антибиотика и само за една година около

42 000 души се разболяха, от които 7000 умряха.

Още от 1967 г. е известна и така наречената „болест на зелената маймуна“ или „треската от Марбург“. От нея заболели 22 души, които са били в контакт с докараните за научни цели маймуни от Уганда. Петима от болните починали. Заболелите се оплаквали от силно главоболие, виене на свят, висока температура и кожни об­риви. По същото време подобни признаци се по­явяват и у един югославянски лекар и жена му, които също били в допир с маймуни от Уганда. 

Причинителят на „болестта на зелената май­муна“ бе открит -дребен вирус, който под елек­тронния микроскоп прилича на цифрата 6. По­настоящем той се съхранява в Марбургския хи­гиенен институт при —70°С. Всички маймуни, пренесли новия болестотворен причинител, били убити и изгорени, но въпреки тези мерки болестта на няколко пъти напомня за себе си.

Едновременно с описаните болести биолозите и медиците продължават изследванията си и вър­ху така наречените „бавни“ вируси, които при­чиняват сериозни заболявания, каквито са лим фоцитният хориоменингит, склерозиращият паненцефалит, болестта на Кройцфелд-Якоб и дру­ги.

Появата на нови болести в различни краища на света безспорно предизвиква безпокойство сред специалистите, но –  пак според специалис­тите – положението не е трагично. Според про­фесор Клод Ханун от института „Пастьор“ в Париж почти всяка година се откриват нови ин­фекциозни агенти. И тъй като много от тях са невъзприемчиви дори към най-силно действува­щите антибиотици, борбата с тях в бъдеще ве­роятно ще бъде сериозно подпомогната от така наречените „генетични медикаменти“. Те ще възпрепятствуват пренасянето от микроб на микроб на гените на антибиотиковата устойчивост.

Ма­кар че тези нови методи са все още зад стените на научноизследователските лаборатории, посте­пенно се разсейва мнението, че главният проблем в борбата срещу инфекциозните болести е на­мирането на нови и по-силно действуващи антибиотици.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара