Ренета Борисова е управител на Енергомонитор България ЕООД и магистър топлоенергетика с дългогодишен опит в областта на енергийната ефективност, енергийния мениджмънт, възобновяемите енергийни източници и управлението на проекти за ВЕИ. Компанията й Енергомонитор България ЕООД се занимава с търговия с интелигентни продукти за дистанционен енергиен мониторинг и мениджмънт в реално време. Фирмата търгува със smart технологии за контрол върху комуналните услуги – електричество, вода и природен газ, както и за следене на параметрите на микроклимата като – температура, влажност и концентрация на въглероден диоксид в затворени помещения. Изпълнява и проекти за повишаване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродния отпечатък чрез внедряване на интелигентни зелени технологии.

Ренета Борисова спечели второто място за “Работещ бизнес” в конкурса на Фонда в подкрепа на иновативни зелени проекти на български жени предприемачи Sustainable Lady, финансиран от Mastercard и Fibank.

Г-жо Борисова, Вие сте от хората, които смятат, че „умните” комунални услуги и зелената енергия трябва да вървят ръка за ръка. Защо?

Взаимовръзката между „умните“ комунални услуги и зелената енергия е факт и, за да мога да обясня защо е така, бих искала да дефинирам накратко какво стои зад понятието „умни“ комунални услуги и зелена енергия.

Под „умни“ услуги имаме предвид използването на иновативни интелигентни цифрови технологии и хардуер, които осигуряват непрекъснат контрол: управление, отчитане и предаване на данни за консумацията на енергия и вода в реално време – 24/7 часа в денонощието, седем дни в седмицата. С помощта на специализиран софтуер – интерфейс, данните за енергопотреблението се визуализират графично и таблично по ясен и разбираем начин и могат да се наблюдават от всяко устройство, снабдено с интернет – компютър, лаптоп, таблет или смартфон. Те имат за цел да подобрят ефективността на потреблението на енергия и ресурси, което респективно

води до намалени разходи

за комунални услуги и редуциране отделянето на вредни въглеродни емисии CO2 в атмосферата. Основната функция на интелигентното управление на комуналните услуги е да позволи използването само на толкова енергия и ресурси, колкото са необходими, без разхищение.

„Зелена“ енергия наричаме тази енергия, която е произведена по екологичен начин от природни ресурси – като слънцето, вятъра, геотермални водоизточници и др. Тя, за разлика от конвенционалните източници като нефта и въглищата, например, е възобновяема и неизчерпаема. Нейното използване не замърсява околната среда така, както конвенционалните горива.

Или накратко, зад идеята за колаборацията между „умните“ комунални услуги и зелената енергия стои целта да се осигури интелигентното, ефективно и екологично чисто използване на енергията в сградите с минимално въглеродно въздействие върху околната среда.

Как бихте мотивирали повече фирми, а и общини, да произвеждат сами екологично чиста “зелена” енергия?

Бих посочила поне три причини за насърчаване производството на екологично чиста зелена енергия от бизнеса и общините. Първата е свързана с увеличените цени на енергоносителите. Доскоро цената на електроенергията и водата бе сравнително ниска, но днес вече не е така. След пълната либерализация на небитовите потребители от октомври 2020 г. и преминаването им на свободния пазар на електроенергия, те вече са принудени да плащат доста по-висока цена от тази, която са плащали, докато са били на регулирания пазар. В този смисъл, свидетели сме на тенденция за трайно и необратимо покачване на цените на енергоресурсите. Ефективното им използване се очертава да е основен

приоритет не само на общините, но и на бизнеса.

Втората причина е свързана с несигурността в доставките. Зависимостта на страната ни и неяснотата около бъдещите доставки на енергия е друга предпоставка за ускорено предприемане на действия в посока диверсификация на източниците на енергия. Колкото по-рано се осигурят възможности за децентрализирано производство на енергия на мястото на потребление, толкова по-добре. Налични са различни модерни технологии, чието изплащане е все по-бързо и ефективно. Банките също вече натрупаха опит и не се страхуват да финансират подобни проекти.

Третата причина е свързана със замърсяването на въздуха. Вече и децата знаят, че изгарянето на въглища и течни горива води до замърсяване на околната среда, защото се отделят голямо количество вредни въглеродни емисии. За щастие, технологиите за локално оползотворяване на възобновяеми източници за производство на „зелена“ енергия се развиват с ускорени темпове и вече са достъпни, не само за компаниите и общините, но дори и за домакинствата. Искрено се надявам „Зелената сделка“ и реализацията на „Плана за възстановяване“ да ускорят този процес и все повече общини, бизнеси и домакинства да могат да се възползват от предимствата на зелената енергия.

Спечелихте втора награда в категорията „Работещ бизнес“ в конкурса на Фонда за подкрепа на иновативни зелени проекти на родни жени предприемачи Sustainable Lady. Разкажете ни за проекта си.

Да, много ми хареса подетата инициатива от Фонда Sustainable Lady – да популяризира и подкрепя българските жени предприемачи и да дава гласност на реализираните от тях зелени инициативи.

Иновативният проект, осъществяван от Енергомонитор България, с който участвах в конкурса, е първият в София, който съчетава в себе си едновременно „зелено“ производство на енергия и „умни“ комунални услуги. Инвеститор е Столична община, а ползвател е най-голямата столична детска градина – ДГ 76 „Сърничка“ в ж.к. Младост IV в София. Проектът е пилотен и иновацията се реализира във връзка с дигитализацията на столицата и подготовката й за постигане на целите на ЕС за климата и енергията до 2030 г. и европейската зелената сделка.

Той включва два етапа:

  • Изграждане на 13 kWp покривна фотоволтаична инсталация за собствено производство на „зелена“ енергия от слънцето;
  • Внедряване на система за дистанционен онлайн енергиен мониторинг, т.н. „умни“ комунални услуги, в това число наблюдение на производството и потреблението на електроенергия и вода, както и дистанционно управление на ключови електроуреди – съдомиялни, перални, климатици и др.

Предвижда се резултатите от проекта да се използват за извършване на таксономичен анализ за оценка на ефективността и имплементирането на подобни проекти и в други училища и детски градини в столицата.

Като резултат от реализацията на проекта, мога да кажа, че 100% от произведената от детската градина електроенергия се консумира на място в момента на производство, като по този начин се спестява от консумацията на електроенергия, доставена по конвенционален начин чрез електрическата мрежа. Успоредно с това, детската градина спестява и от разходи за покупка на ток от доставчика на енергия и като индиректна полза с всеки произведен киловат час (kWh) „зелена“ електроенергия се редуцира отделянето на въглеродни емисии (СО2) в атмосферата.

Как интелигентните „зелени“ технологии, които използвате, влияят върху въглеродния отпечатък?

С нарастването на цените на енергийните ресурси и в контекста на зелената сделка, става все по-актуално да се търсят и прилагат иновативни за страната ни интелигентни технологии и методи за дигитализация на управлението на енергийните разходи. Покривните фотоволтаични инсталации, използващи „зелени“ технологии или т. нар. Solar Rooftop централи, както и дистанционното наблюдение в реално време на комуналните услуги не са новост в Европа, но у нас тепърва започва да се говори за тях. Отдавна е доказано, че децентрализираното производство на електроенергия, локално на мястото на потребление, не само спестява енергия от мрежата, но

пести пари от такси за добив и пренос на електроенергията.

При производството на електроенергия от слънцето, отделените емисии въглероден диоксид (СО2) в атмосферата са 0. В същото време изразходването на 1 kWh електричество, произведено по конвенционален начин в България, отделя в атмосферата 819 грама емисии СО2. В този смисъл, няма да е пресилено да се каже, че производството на „зелена“ енергия от възобновяеми източници и дигитализацията на комуналните услуги е прекият път за декарбонизация и създаване на по-чиста среда за живеене.

За радост, все повече общини в България ясно осъзнават необходимостта от по-стриктно управление на разходите си чрез енергиен мониторинг в реално време и локално собствено производство на енергия от възобновяеми източници. Само така те могат да се превърнат постепенно от пасивни консуматори на енергия в активни енергийни потребители, стопанисващи автономни и устойчиви сгради.

А какво трябва да се случи, за да може повече хора да поискат да намалят личния си въглероден отпечатък?

Въглеродният отпечатък е параметър, който служи за количествено определяне на въздействието на дадена човешка дейност върху изменението на климата. Живеем в консуматорско общество и често не си даваме сметка, че за продуктите и услугите, които потребяваме, е изразходвана енергия и са отделени вредни емисии в атмосферата. Парниковите газове се дължат на производството и потреблението и са най-вече следствие от безразборното използване на енергия. За да знаят това хората, трябва да се променя мисленето и да се говори публично какъв въглероден отпечатък оставяме върху бъдещите поколения, купувайки неща, от които реално нямаме нужда.

Кои са най-големите предизвикателства пред жена, правеща бизнес като вашия в България?

Много са, тъй като този тип бизнес – не само в България, но и в другите страни, е предимно мъжки, но това не ни прави по-малко успешни, напротив. Управлението на подобен род бизнеси от жени си има своите предимства, най-вече защото притежаваме качества, различни от „мъжките“. Например, бизнесът често изисква нестандартно мислене и действия в няколко посоки едновременно, което често е трудно за мъжете, които обичайно са „по-праволинейни“.

Ако допреди 5 години, когато говорех за дистанционен енергиен мониторинг, интернет на нещата (IoT), „умни“ комунални услуги, зелена енергия и т.н., срещах много съпротива с думите „това няма как да стане“, „загубена кауза е“, „не си губи времето“…, то днес мисленето е вече съвсем различно. Защото се виждат ползите от прилагането на цифровите технологии в много сфери от нашия живот.

И ако трябва да отговоря с една дума защо се занимавам с този мъжки бизнес – обичам предизвикателствата и излизането от зоната на комфорт. Считам, че само така се откриват, учат и реализират иновативните идеи.

Вие лично откъде получавате кураж и подкрепа?

От семейството ми, разбира се, те са моята опора. Тяхната подкрепа и вяра в мен ми дават кураж и ме мотивират да продължавам напред, въпреки трудностите, с които се сблъсквам.

Удовлетвореността на клиентите е другият стимулиращ фактор да търся иновативни решения на различни казуси. Всеки успешно реализиран проект приемам като стъпка напред в правилната посока, а това ме кара да надграждам себе си все повече.

С какво помага присъединяването към една общност на жени предприемачи като Sustainable Lady или Smart Lady?

Отчитайки колко успешни дами има в тази общност, за мен е чест да съм част от тях. Това ме мотивира да продължавам смело напред и ми доказва, че с взаимна подкрепа можем да реализираме много бизнеси и типично по женски да създаваме креативни проекти, които да правят животът ни по-качествен, по-интересен, по-сигурен и не на последно място по-здравословен.

Вашата лична кауза?

„Използвай ефективно ресурсите днес, ако искаш да живееш добре в бъдеще“.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара