Български фонд за жените (БФЖ) обявява конкурс за финансиране на проекти, насочени към превенция и преодоляване на насилието срещу жените, момичетата и други уязвими групи в България.

Конкурсът е част от стратегическите дейности на БФЖ за постигане на равнопоставеност на половете и на общество, в което няма насилие, дискриминация и неравенства, основани на пола. Инициативата ще подкрепи граждански организации и колективи, които работят за системна промяна за жените, момичетата и всички уязвими и маргинализирани общности.

Сред приоритетните проектни дейности, върху които се фокусира инициативата, са: застъпничество за промяна на законодателство и (местни) политики за равнопоставеност на половете, борба с домашното насилие и дискриминацията; защита, подкрепа и социална интеграция на жени и момичета, преживели насилие; повишаване на знанията и превенция на насилието и стереотипите, основани на пола, сред младите хора и други уязвими групи и др.

Допустими за финансиране са широк спектър от дейности като предоставяне и развиване на услуги и консултации, кръгове за подкрепа, конференции, кръгли маси и семинари, петиции, шествия, кампании, обучения, изследвания, становища, анализи, доклади, подкасти, образователни видеа, доброволчество, активизъм и др.

Общият бюджет на конкурса е 160 000 лева. В него ще бъдат финансирани проекти на стойност до 20 000 лева. Максималното време за изпълнение на проектите е 18 месеца (от ноември 2022 г. до април 2024 г.). Крайният срок за подаване на проектни предложения е 12 октомври 2022 г. Кандидатури могат да подават само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и в обществена полза. Пълната информация (условия за кандидатстване, критерии за оценка, необходими документи и др.) открийте на сайта на БФЖ ТУК.

Конкурсът се осъществява, благодарение на подкрепата на Sigrid Rausing Trust, Mama Cash, Global Fund for Women и Urgent Action Fund.

Български фонд за жените (БФЖ) е единствената българска фондация, която подкрепя местни неправителствени организации, колективи и активисти, работещи за правата на жените и за постигане на реална равнопоставеност на половете във всички сфери на живота. Визията на БФЖ е всички жени и момичета да живеят в справедлив свят, в който техните избори са зачетени и гласовете им са чути. Мисията на Фонда е изграждането и развитието на женското движение в България чрез мобилизирането на ресурси на национално и международно ниво.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара