Мъжете винаги са готови за секс. Това е аксиома. Затова, когато откажат щедро предложените ласки, в спалнята нахлуват подозрения за изневери и драматични разлъки. Особено ако го направят с най-изтъркания женски номер в спалнята: „Не сега, скъпа, страшно ме боли главата.“

glavaОказва се обаче, че в такива случаи мъжете лъжат много по-рядко от жените. Този феномен при силния пол от годи­ни е обект на изследване в меди­цината. За него има дори специа­лен термин – оргазмено главоболие (orgasmic cephalgia). И дългогодиш­ните изслед­вания показ­ват, че мъжете са три пъти по-уязвими към това яв­ление от жените.

Като гръм от небето

Обикновено главоболието се по­явява при състояния, близки до оргазъм или по време на самата еякулация. Няма симптоми, пред­хождащи това страдание. То по­разява като гръм от ясно небе, а болката може да е толкова жес­тока, че потушава ерекцията и желанието за секс светкавично. Според специалистите повече­то мъже изпитват такова гла­воболие сравнително рядко. Ня­кои обаче постоянно са подложе­ни на това мъчение.

Все още няма обяснение какво точно предиз­виква това страдание. По-голямата част от уче­ните прие­мат, че при­чините са комплексни, но най-веро­ятно остра­та болка е свърза­на с при­тока на кръв и разширение­то на съдовете по време на секс.

Пристъпите на т.нар. ор­газмено главоболие нямат нищо общо с мигрената. Едно от най-силните дока­зателства в подкрепа на това твърдение е, че те отшумяват непосредстве­но след края на половия акт.

Докторе, кажи

glava-2Това състояние не е тра­гично, но все пак е тревож­но, защото повтарящата се болка в главата по време на секс с течение на времето може да доведе до рязък спад в либидо­то, а при по-тежки случаи – и до импотентност. При всички слу­чаи обаче консултацията със специалист андролог или сексо­лог е задължителна.

Понякога причината за това със­тояние може да е банална – нача­лен стадий на хипертония нап­ример. При други случаи може да е плод на стрес или преумора.

Влошените отно­шения със сексу­алния партньор също може да отключат оргазменото главобо­лие. Във всеки случай лекарите не изключват липсата на съв­местимост в ин­тимно отношение като причи­на за придружава­щата оргазма болка. Посещението при специалист е наложително и по друга причина: при мъже с такива пристъпи не се препоръчва използването на стимулиращи ерекцията ме­дикаменти, ко­ито действат съдоразширяващо. Безконт­ролната упот­реба на подоб­ни лекарства само може да задълбочи проб­лема.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара