Публикуваме призива на “Българския фонд за жените” за шествието, което ще стартира на 8 март  в 18 часа пред Министерския съвет.

Промяната на ужасната ежедневна реалност за милиони жени в България изисква твърди и решителни мерки. За да постигнем тази промяна, е необходимо да изградим основа, чиито фундаменти са солидарността и овластяването на всички жени и момичета, без изключения. Надяваме се да убедим цялото общество в смисъла на тази кауза, за да застанат зад нас всички хора, за които е непоносимо унизителното отношение към жените в страната ни. Страна, която се държи като сериен убиец и която не прави почти нищо, за да се справи с убийствата на жени, които вече се случват почти ежеседмично!

Като вървим по стъпките на поколения борбени жени, но и мъже, които са водили и продължават да водят битки срещу неравенствата, вярвайки, че 8 март е ден за политически действия, Шествие за правата на жените обявява следните искания за постигане на равнопоставеност на половете в България:

Свобода от насилие, основано на пола, и домашно насилие– Категоричен ангажимент от страна на правителство и отговорни институции за предприемане на всеобхватни мерки за борба с насилието над жени и домашното насилие, включващи, но и не само, инкриминиране на всички форми на насилие, основано на пола; провеждане на проучвания и събиране на официална статистика за причините и размера на насилието над жени в България; създаване на единна база данни в МВР за случаите на домашно насилие; въвеждане на задължителни обучения за полицаи, съдии, прокурори, психолози, лекари и на всички, работещи с жертви и извършители на насилие, основано на пола, и домашно насилие; разкриване на нови кризисни центрове за настаняване на пострадали от домашно насилие (поне по 1 кризисен център във всяка област в страната); въвеждане на задължителни програми за намеса и работа с извършители; провеждане на системни национални информационни кампании за домашното насилие и насилието, основано на пола; въвеждане на задължителни обучителни програми в училище, възпитаващи децата в толерантност и ненасилие, като форма на дългосрочна и устойчива превенция.

Гарантирани репродуктивни и сексуални права на всички жени и момичета – Категорично сме против всякакви опити, случващи се в България, за забрана на абортите! Изискваме безплатен и безопасен достъп до институции, които гарантират репродуктивните права на жените. Искаме и въвеждане на адекватно образование, което се фокусира в разпознаване и отхвърляне на социалните норми, налагани върху мъжете и жените, и ограничаващи техните потенциал и възможности, което включва и часове по сексуално и репродуктивно здраве. Необходим е спешен ангажимент от страна на управляващите за предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на ранни бракове и ранни бременности, включително подходящо образование от най-ранна възраст, както и провеждане на информационни кампании по темата на национално ниво.

Постигане на социално-икономическа равнопоставеност на жените и момичетата – Елиминиране на разликата в заплащането между половете за един и същи труд, което изисква и борба с дискриминацията на работното място. Край на експлоатацията във феминизираните професии, като например шивашката индустрия, медицинските услуги и други. Признаване на домакинския труд именно като труд. Разработване и изпълнение на политики, насърчаващи жените към постигане на икономическа независимост и ктивно участие във високоплатени сфери на труда.  Предоставяне на достъпни услуги за гледане на възрастни хора, което включва и домове за възрастни хора. При увеличаваща се средна продължителност на живота именно жената е тази, която започва да поема грижата и за възрастните хора, а това води до допълнителното й натоварване. Гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване и безплатни училища, общински ясли, детски градини и детски кухни във всички населени места и подкрепа за всички семейства в България, включително на самотните родители, мнозинството от които са жени.

Постигане на пълна равнопоставеност на половете не само в обществената сфера, но и в дома – Равнопоставено разпределение между партньорите на домашния труд и разчупване на стереотипа, че домакинската работа е “женска работа”. Борба със и прекратяване на практиката за ранното насилствено встъпване в брак. Разпознаване на правата на семействата, които не са встъпили в граждански брак и признаване на съвместното съжителство. Увеличаване на социалното подпомагане, касаещо родителството и отглеждането на деца. По-голям ангажимент от страна на държавата спрямо предоставяните публични услуги.

Гарантиране на човешките права и достойния живот на всички групи уязвими жени и момичета – Промотиране на политики на включване и уважение на човешките права на мигрантките, жените от ромски и друг малцинствен произход, ЛБТ+ жените, затворничките, жените с увреждания и т.н. Преодоляване на езика на омразата срещу тези групи, масово използван както от медии и различни публични личности, така и от политици. Включване на пол, сексуална ориентация и полова идентичност към основанията за “престъпления от омраза” в НК и строги наказания за престъпленията, ежедневно извършвани срещу уязвими групи. Равни възможности и осигуряване на защита за недокументираните мигранти и лицата, търсещи закрила у нас, както и отчитане и адресиране на специфичните потребности на жените мигранти. Осигуряване на достойни условия за живот за хората, лишени от свобода и особено на жените затворнички. Край на политическото демонизиране на ромската общност, обричащо я на социално-икономическо изключване, и в частност прекратяване на расистките спекулации с “многодетната и безотговорна млада ромка”, с което се опитват да ни убедят, че е справедливо социалното подпомагане и социалните помощи да бъдат съкращавани, настройвайки ни едни срещу други. Държавен ангажимент по предоставянето на адекватни социални грижи и помощи за хората с увреждания. По този начин непосилната тежест за грижата, която в момента се стоварва предимно върху плещите на техните майки, ще бъде разтоварена. Тези жени заслужават да имат възможност за собствен пълноценен живот, наравно с този на техните деца. Законово разпознаване и защита на сексуалната ориентация, половата идентичност и половото изразяване на ЛГБТИ хората.

Ако и вие твърдо вярвате в необходимостта от постигане на равнопоставеност на половете и нуждата спешно да се справим с домашното насилие, заповядайте на Шествие за правата на жените на 8 март 2019 г. от 18,00 ч. пред Министерския съвет!

Facebook Twitter Google+

0 Коментара