В сърцето на Източните Родопи, между язовирите Студен кладенец и Ивайловград, река Арда образува уникален каньон, разположен по средата на праисторически двукратерен вулкан. Точно тук се намира местността Кован кая, която обхваща живописни скални комплекси, сипеи, открити терени и храсталаци. Тя е само на 50 км източно от Кърджали и на същото разстояние на югоизток от Хасково.

3

В непосредствена близост е Маджарово – бивше миньорско градче – затова и до днес ентусиасти се впускат тук в

търсене на златни песъчинки по поречието на Арда.

Кован кая е единствената защитена територия в община Маджарово със статут на природна забележителност заради опазването на гнездовите находища на редки и застрашени видове птици в района. Тук гнездят световно застрашеният египетски лешояд (Neophron percnopterus), както и над 30% от белоглавите лешояди (Gyps fulvus) в България.

2

Високите скали наоколо са дом на голям брой видове птици като синия скален дрозд (Monticola solitaris), скалната зидарка (Sitta neumayer), скалната (Ptyonoprogne rupestris) и червенокръстата лястовица (Hirundo daurica), алпийския бързолет (Apul melba) и черния щъркел (Ciconia nigra). От влечугите с най-голямо природозащитно значение са световно застрашените шипоопашата (Testudo hermanni) и шипобедрена (Testudo graeca) костенурка и включените в Червената книга на Р. България змиегущер (Ophisaurus apodus) и пясъчна (турска) боа (Eryx jaculus). През 2002 г. е открито убежище на редкия булдогов прилеп (Tadarida teniotis) – първото в Източните Родопи и едно от малкото в страната.
Египетският лешояд, чийто вид все още е съхранен в местността, е световно застрашен вид, включен в Червения списък на IUCN (в категория „Застрашен“). Той е и най-бързо изчезващата хищна птица в Европа. Заедно с белоглавия лешояд е

включен в Червената книга на България

и е под опеката на Закона за биологичното разнообразие.

През 2014 г. в страната ни гнездят едва 24 двойки египетски лешояди, като 80% от тях са в Източните Родопи, а гъстотата на вида е най-висока именно около Маджарово. За последните 30 години на Балканите популацията на вида е намаляла с над 80%, а у нас само за 12 години – двойно. На Балканския полуостров, освен в България, египетски лешояди се срещат още в Гърция, Македония и Албания. Този рядък вид лешояди е и единственият далечен мигрант сред себеподобните си, който прекарва зимните месеци в Африка. За разлика от него, белоглавите лешояди остават целогодишно в района на гнездене.
Местността Кован кая е единственото място в България, където могат да се наблюдават белоглави лешояди в естествената им среда. Още със създаването си през 1987 г., Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) стартира дейности, които имат за цел опазването на този изчезващ вид. Тогава започват и първите изкуствени подхранвания за лешояди. По това време белоглавите лешояди са на ръба на изчезването с едва 13 двойки, а

тук е последното място в България, където все още гнездят.

Благодарение на предприетите природозащитни мерки и подкрепата на местните хора постепенно броят им започва да расте и днес по долината на река Арда има 70 двойки белоглави лешояди, като над 50% от популацията им гнезди по високите скали непосредствено до Маджарово. Тъй като годишно една двойка отглежда като потомство само едно малко, възстановяването на вида е дълъг и труден процес, който зависи от общите усилия на природозащитните организации и местното население.

1

Природозащитен център „Източни Родопи“ е добре организиран и предлага допълнителни

възможности за наблюдение на защитените птици.

На 15 минути от Центъра, в защитената местност „Патронка“, е изградена специализирана площадка за наблюдение на птици, а в непосредствена близост с нея е създадено специално фотоукритие.

Природозащитният център предлага подготовка и организиране на пътешествия с водачи, фотографски турове, наблюдение на птици, животни и редки растителни видове, природопознавателни турове, съчетаващи природни и културни забележителности, обучения за деца. В Центъра могат да бъдат намерени зрителни тръби, бинокли и дори високопроходим автомобил. Интерактивна изложба представя четирите вида лешояди, срещащи се в Европа – белоглав, египетски, черен и брадат. С изключение на брадатия лешояд, останалите видове могат да се наблюдават в защитената местност край Маджарово.
Долината на река Арда и Източните Родопи се отличават с изключително високо биоразнообразие. Регионът заема площ около 6000 кв. км и въпреки малките си мащаби (едва 5,4 % от общата територия на България), се характеризира с изключително природно богатство. Общо в района се срещат близо 2000 вида растения (около половината от всички видове в страната), както и над 4300 вида животни, от които над 400 вида гръбначни. Птиците са класът гръбначни с най-голяма численост: 278, от които 11 са включени в Световния червен списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN), а 245 са защитени от националното законодателство на страната (Закон за биологичното разнообразие).

Тук се среща и Орфеевото цвете

(Родопски силивряк), което расте по скалисти места и цъфти през месец май с красиви лилави цветове. Това растение има уникалната способност да издържи повече от 2 години в напълно изсушено състояние и след това, при подходящи условия, отново да поникне и разцъфне. Видът е рядък и защитен от закона. Други интересни растителни видове са орхидеите – в района се срещат над 30 вида от тях. Тези растения са изключително крехки и уязвими при нарушаване на обичайното им местообитание. В Източните Родопи е и най-високата плътност на двата вида костенурки – шипобедрената и шипоопашатата. Те са световно застрашени видове с бързо намаляващи популации, поради което тяхното улавяне, убиване или отглеждане в домашни условия се наказва от закона.

35.Кован кая_резерват за лешояди_гр.Маджарово_4

Преди няколко милиона години

районът на Маджарово е бил кратер на подводен вулкан,

за което свидетелстват магмените скали, обграждащи града от всички страни. Днес покрай реката се виждат различни камъни с причудливи форми, а край язовир „Студен кладенец“ могат да се открият фосили на древни морски обитатели.

Голямото видово разнообразие и богато представените систематични групи – висши растения, влечуги, грабливи птици и прилепи – осигуряват изключително подходящи условия за развитие както на туризма, така и на природосъобразния бизнес.

Природозащитният център „Източни Родопи“ се намира на 2 км северно от центъра на Маджарово, на десния бряг на река Арда. 

За повече информация: http://bspb.org/madjarovo/bg/nature.html

Facebook Twitter Google+

0 Коментара