ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.jenatadnes.com

 1. ПРЕДМЕТ
 1. С настоящия документ ще Ви запознаем с общите условия за ползване на www.jenatadnes.com, които уреждат правилата за ползване и търговските отношения между клиента и www.jenatadnes.com.
 1. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. „РИС“ ООД е със седалище и адрес на управление в Република България, гр. СОФИЯ, бул.”ДЖЕЙМС БАУЧЕР” №23, представлявано от управителя Андрей Венцелов Райчев.

2.2. „РИС“ ООД е собственик и администратор на електронен магазин www.jenatadnes.com.

2.3. Можете да се свържете с www.jenatadnes.com на телефон: 02/9694197 или 02/4224797 и на имейл: hltodorova@gmail.com и liliapopova@gmail.com

 1. ОСНОВНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. Клиент/Потребител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва електронния магазин по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия.

3.2. Купувач – лице на или над 18 г., което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през електронния магазин www.jenatadnes.com.

3.3. Продавач – www.jenatadnes.com.

3.4. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма за администриране на търговски отношения между www.jenatadnes.com и Клиента, чрез който Клиентът заявява на електронния магазин, намерението си за поръчка.

3.5. Договор – представлява сключеният от разстояние договор между Продавача www.jenatadnes.com и Купувача, деклариращ финализиране на Поръчка. Договорът е гаранция за покупка на поръчаните Стоки през електронния магазин от срана на Клиента и изразява съгласие за доставянето и заплащането на поръчката, неразделна част от който са настоящите Общи Условия за ползване на електронния магазин.

3.6. Съдържание

 • цялата информация на електронния магазин
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към www.jenatadnes.com
 • всякаква информация, предоставена по какъвто и да е начин от страна на служител на www.jenatadnes.com – чрез електронни или други средства за предаването на информация от разстояние

3.7. Банков превод – платежно действие от страна на Купувача или www.jenatadnes.com, направено в резултат на сключване или отказ от сключване на договор през електронния магазин, осъществявано единствено по банков път.

3.17. Стоки/Продукти- Единица артикул/абонамент.

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

4.1. Общите условия на www.jenatadnes.com са задължителни за всички Клиенти на електронния магазин.

4.2. Когато използвате електронния магазин означава, че Вие сте се запознали с Общите условия за използване на сайта и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от www.jenatadnes.com по всяко време чрез актуализирането им, след този момент промените влизат в сила и стават задължителни за спазване от всички Клиенти.

4.4. Във всеки случай на промяна на общите условия www.jenatadnes.com ще информира за това Клиентите си чрез публикуване на промените в електронния магазин.

4.5. www.jenatadnes.com полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Електронния магазин. Въпреки това, като се имат предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, www.jenatadnes.com уточнява, че изображенията имат илюстративен и насочващ характер и съответно доставените продукти могат да имат известни разлики от изображенията.

4.6. Характеристиките или цените, описани в Електронния магазин, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които www.jenatadnes.com предварително се извинява на своите Клиенти.

 • Ако в процеса на обработка на текуща поръчка се открие грешка или неточност в поднесената техническа информация, която може да е подвела Клиента при избора му на стока, то www.jenatadnes.com се задължава да информира Клиента.
 • В случай, когато Клиентът открие грешка или разминаване в техническата информация, подадена му от www.jenatadnes.com за даден продукт, едва след доставка и приемането му, то Клиентът има право да върне стоката на Продавача и да изиска възстановяване на цялата сума, платена за продукта с включени куриерски разходи, свързани с връщане то му.

4.7. www.jenatadnes.com си запазва правото да публикува информация на английски език:

 • когато е невъзможен еднозначен превод на български език
 • в случаите на цитиране на общоприети стандарти или спецификации, съществуващи само и единствено на английски език
 • в случаите, когато името или модела на продукта е на английски език и преводът би затруднил идентифицирането му от държавните органи за защита и контрол.
 1. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

5.1. Достъпът до Електронния магазин с цел осъществяване на Поръчка е позволен на всеки Клиент, навършил 18 години. www.jenatadnes.com не предвижда осъществяване на поръчки с непълнолетни лица или лица, поставени под законови ограничения.

5.2. www.jenatadnes.com си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на www.jenatadnes.com по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се свърже с www.jenatadnes.com, за да бъде информиран относно причините, довели до прилагането на посочените по-горе мерки. www.jenatadnes.com не носи отговорност за каквито и да е щети, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

5.3.  Комуникация между Клиента и www.jenatadnes.com може да се осъществи чрез директна връзка по телефон или имейл.

5.4. Всички цени в Електронния магазин са крайни, обявени в лева или евро с включено ДДС и всички други изисквания по закон.

5.5. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Електронният магазин не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция. Разходите, свързани с плащания са единствено за сметка на Купувача.

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА

6.1. Всеки Потребител може да стане Клиент като направи Поръчка в www.jenatadnes.com.

6.2. Клиентът може да прави Поръчки на Електронния магазин бутон „Абонамент“ на сайта, следвайки логическите стъпки, указани в Електронния магазин, за да завърши и изпрати „Поръчка”.

6.3. След избиране на „Абонамент“ клиентът се пренасочва към страница, от която избира абонамент за едно или повече списания, като:

 • Попълва данни за доставка на избраното списание – име, фамилия, имейл, телефон, град, адрес, пощенски код, необходими за комуникация във връзка с получаването на избрания продукт.
 • избира метод на плащане – по банков път или чрез банкова карта. При желание за фактура, попълва данни за фактура, която се предоставя с първата доставка и по електронен път.

6.4. При успешен абонамент Клиентът получава имейл за потвърждение.

6.5.  С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на www.jenatadnes.com да се свърже с него.

 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

7.1. Поръчки, направени в петък вечер, почивни дни или официални празници, се обработват през първия работен ден от седмицата.

7.2. www.jenatadnes.com има право да откаже или анулира направена Поръчка в случаи на:

 • непълни или грешни данни, предоставени от Клиента
 • невъзможно изпълнение на Поръчка поради изисквания на Клиента
 1. АДМИНИСТРИРАНЕ И ПЛАЩАНЕ

8.1. Цените, обявени в www.jenatadnes.com, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

8.2. Сумата и начинът за плащане са посочени във всяка Поръчка.

8.3. Клиентът е длъжен да предостави вярно цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

8.4. Продавачът ще издаде на Клиента фактура въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

8.5. Съгласно чл. 113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок от 5 календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок www.jenatadnes.com не може да извършва каквито и да било промени или корекции по издадена фактура.

 1. ДОСТАВКА

9.1. Продавачът се задължава доставките да отговарят на всички стандартни изисквания.

9.2. Продавачът се задължава да доставя сам или чрез куриерска фирма по посочен от Клиента начин:

 • до точен домашен или служебен адрес, посочен от Купувача. В този случай куриерът доставя и предава лично пратката до адреса на Клиента.

9.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане и изпращането на всички съпътстващи ги документи. Ако в пратката липсва документ, Клиентът трябва да се свърже с Продавача, за да му бъдат изпратени.

9.3. Доставката до клиента е БЕЗПЛАТНА при сключен абонамент.

 1. ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ

10.1. Право на връщане на Поръчка Клиентът има по време на получаването ѝ, като е необходимо да се следват следните условия:

 • да откаже пратката като уведоми устно куриера за намеренията си
 • да подпише транспортните документи, придружаващи стоката на указаните за това места, посочени от куриера
 • да заплати разходите по транспорта за връщане на Поръчката
 • желателно е Клиентът да уведоми за връщането на стоката www.jenatadnes.com

10.2. Клиентът има право да върне вече закупена стока в 7-дневен срок след получаванет, като е необходимо да следва следните стъпки:

 • да уведоми www.jenatadnes.com за това на имейл или телефон, за да се уточнят детайлите по връщането.
 • да заплати разходите по транспорта за връщане

10.3. След приемането на върнатата стока www.jenatadnes.com се задължава в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни да възстанови на Клиента платената по Договора сума. Плащанията, направени по банков път – се възстановяват по сметката, от която е извършено плащането. За плащания направени през виртуалния постерминал – възстановяването на сумата става единствено през виртуалния постерминал.

 1. СТОКИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ
 • при стоки, които са били разопаковани след доставката и не са окомплектовани и върнати в оригиналния им вид
 • при стоки, които имат следи от използване
 • при стоки, които са прехвърлили законовите срокове за връщане
 1. ЖАЛБА, СИГНАЛ ИЛИ ОПЛАКВАНЕ
 • При наличие на спор между Клиента и www.jenatadnes.com, страните по спора гарантират, че ще положат всички усилия за разрешаването му чрез диалог и взаимни отстъпки.
 • При наличие на затруднение или проблем при ползване на електронния магазин свържете се с нас на предоставените контакти.
 • При непрофесионално или недобросъвестно отношение от страна на консултант или служител на www.jenatadnes.com, Клиентът има право да подаде сигнал или оплакване директно до Управителя на РИС ООД на адреса на управление на дружеството, посочен по-горе.
 • При нерешен спор между Клиента и www.jenatadnes.com може да подадете сигнал като използвате електронна форма за подаване на жалба-сигнал към Държавната Комисия за Защита на Потребителя или се свържете с гореща линия на потребителя 070011122.
 1. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

13.1. www.jenatadnes.com приема и публикува политики за обработване на лични данни и бисквитки.

13.2. www.jenatadnes.com, като администратор на лични данни полага дължимата грижа за защита на личните данни на Потребителите, станали му известни при предоставяне на Услугите – предмет на тези Общи условия. www.jenatadnes.com може да използва информацията единствено и само за целите, предвидени в закона и настоящите Общите условия.

13.3. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни, като изпрати писмено съобщение на посочените адрес или електронен пощенски адрес за контакти.

 1. ОБЩИ

14.1. Към всички неуредени от тези Общи Условия ситуации или въпроси се прилагат разпоредбите на съществуващите български закони.

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на физически лица (“Политика”). В случай че не сте съгласни с някои от условията, може да няма възможност да използвате Сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 25 май 2018

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

С цел предоставяне на услугите (“Услуги”) в сайта www.jenatadnes.com (“Сайта”), РИС ООД („РИС“/ „Ние“) с адрес на управление: бул. ДЖЕЙМС БАУЧЕР № 23, София, ЕИК: 121089487, обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни РИС спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

 1. Групи лица, за които се обработват данни

Във връзка с предоставяните Услуги РИС обработва информация относно следните Субекти на данни:

(а) физически лица, посетители на Сайта;

(б) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към РИС;

(в) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към РИС.

 1. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

2.1. Информация, която Вие предоставяте

Вие сами решавате дали и как да използвате информацията, предоставяна чрез Сайта. Във формите, чрез които могат да се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме доброволния характер на предоставяне на данните.

(а) Данни. Сайтът може да се съхранява информация за извършването на посещение (дата, час и IP адрес).

Кореспонденция, жалби и сигнали

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила чрез комуникация от Сайта, чрез обаждания към телефонната централа на РИС, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване.

Специални категории (чувствителни) данни

Услугите на РИС и предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Регламента.

Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.

В Сайта могат да се използват логове със следните цели:

 • За подсигуряване на надеждното функциониране и установяване на технически проблеми;
 • За подсигуряване сигурността и откриване на злонамерени действия;
 • За развитие и подобряване на Сайта;
 • За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;
 • Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електронни волеизявления).

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквитки.

Бисквитки

За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквитки. Можете да намерите детайлно описание на използваните бисквитки и тяхното предназначение по-долу.

 1. Цели за обработване на лични данни 

РИС събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат:

 • Цели, необходими за показване и извършване на услуги на РИС;
 • Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на РИС;
 • Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;
 • Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на РИС.

Сключване и изпълнение на договор

Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договор между Вас и РИС, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на дейностите по предоставяне на услугите по договор.

Легитимен интерес

Това са цели, свързани със законни интереси на РИС и/или трети лица като други потребители, фирми и др. Тези цели включват:

 • Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на услуги, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.
 • Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на Сайта.
 • Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път.
 • Приемане и обработване на получени поръчки, сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
 • Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на РИС, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Законови задължения

Целите, свързани със спазване на законови задължения на РИС, включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на РИС да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните Услуги или със защитата на данните Ви и др. под. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Изрично съгласие

Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

 1. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Тук можете да намерите информация за срока на съхранение на различните видове данни. При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Типове данни Период на съхранение Пояснения
Абонаменти за услуги За периода, за който е активен абонаментът, до неговото прекратяване Сайтът дава възможност да се абонирате за услуги и получавате на Вашия имейл или физически адрес известия и продукти. В случай че искате услугата, е необходимо да предоставите необходимите лични данни. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.
Настройки До изтриването им от Вас. В случай че се съхраняват в бисквитка, до 6 /шест/ месеца от последното ползване В тази категория попадат настройки като избор на език и др. под.
Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) За период до 1 /една/ година Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия.
Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, входящи телефонни обаждания Корeспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 5 /пет/ години.
С цел подсигуряване надеждността на услугата, входящи телефонни разговори могат да се съхраняват за срок до 3 /три/ месеца
С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към Нас, постъпила по електронен път, чрез обаждания към телефонната централа на РИС, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване. Предвид давностните срокове съгласно българското законодателство с цел разрешаване на възникнали спорове, тази информация се съхранява за период до 5 /пет/ години.
Бисквитки До 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите За описание на използваните бисквитки виж “Политика за използване на Бисквитки”

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Резервираност (Backup). С цел подсигуряване на надеждността на Сайта и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на резервираност на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.

 1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

РИС не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи.

5.1. Доставчици и подизпълнители

РИС използва подизпълнители и доставчици на услуги като специализирани дата центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудванe и др. При работата си с подизпълнители и доставчици РИС изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящата Политика, като тези лица не получават лични данни от РИС.

5.2. Трети лица

Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на РИС и/или потребители.

5.3. Промяна на собственост

В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

 1. Права по отношение на личните данни

Регламентът предвижда следните права:

6.1. Право на информираност.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

6.2. Право на достъп. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това. Такъв достъп можете да осъществите по всяко време.

6.3. Право на коригиране. Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

Вие имате възможност да коригирате Вашите данни по всяко време чрез искане към Нас.

6.4. Право на изтриване. Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение. 

Данните се заличават след изтичане на посочения срок. Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

6.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни. Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

6.6. Право за уведомяване на трети лица. В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратор на Ваши лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни. Важно е да имате предвид, че РИС не е посредник при взаимоотношенията между Вас и други лица.

6.7. Право на преносимост на данните. Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка. 

6.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

В Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

6.9. Право на оттегляне на съгласие. Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

При услуги като абонамента за обяви по имейл, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).

6.10. Право на възражение. Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

6.11. Право на жалба до надзорен орган. Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

 1. ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

РИС не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Тук можете да се запознаете с ползваните бисквитки и други технологии за съхранение на информация във връзка със Сайта.

Важно: Политиката влиза в сила от 25 май 2018.

ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Бисквитките са информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Те се използват за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в Сайта услуги.

РИС прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС.

Бисквитки се използват за следните цели:

Вид Срок на съхранение Описание
Сесия и управление на навигацията (идентификатор на сесията, защита на сигурността, предишна стъпка за бутона “обратно” и др.) Временно (за времето на престоя Ви в Сайта) Тези бисквитки са технически необходими за вход, управление на навигацията и ползването на Сайта. Сайтът не може да функционира надеждно и нормално без тях.
Настройки (език на Сайта, избор за ползване на мобилна или десктоп версия, скриване на информационни кутии) До 6 /шест/ месеца от последното ползване Това са бисквитки, които се използват за запазване на Вашите настройки; които Ви дават възможност да скриете информационни кутии, с които сте се запознали и др. под.
Функционалност бързи линкове за търсене До 6 /шест/ месеца от последното ползване В случай че ползвате тази опция, имате възможност да повтаряте бързо и лесно предишно търсене (от последните 10 търсения).

 

Контрол на бисквитките в браузъра

В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквитки от конкретен или от всички сайтове. Повече за това можете да научите на aboutcookies.org.