Ако искате да получите информация за миналите си превъплъщения и миси­ята си в настоящия живот, определете в таблицата към коя астрологична ка­тегория принадлежите според рождена­та си дата. Така ще откриете някои от основните характеристики на минали­те и сегашния си живот.

tablitsa

Овен/Везни – 1

Занятие, условия и личност­ни особености в минали животи: Независимо дали сте живели в някой средиземноморски царски двор или сред диваци, вие сте имали сериозни проблеми с намирането на цел в живота. Изпитвайки постоянно несигурност в себе си, сте търсили опора в ориентирането към силни и влиятелни личности.

Сега: Добре се адаптирате в почти всяка ситуация, защото притежавате умението да пре­дотвратявате или потушавате конфликтите. Присъщи са ви ка­чествата на дипломат. Като ви се наложи да разговаряте с не­познат или неприятен човек, това не ви притеснява. С успех бихте се изявили в хуманитарни дейности и на обществени служби.

На какво ви учи миналият опит: Възползвайте се от форми­раните в предишните превъплъще­ния способности да туширате вся­ко стълкновение. Все пак за авто­ритет и за да ви възприемат като независима личност със собствени критерии, свикнете понякога да ка­звате не вместо да. Така ще пос­тигнете повече.

Телец/Скорпион – 2

Занятие, условия и личностни особености в минали животи: Били сте страстни и екзалтирани натури, носители на мощен мистичен заряд, който ви е давал власт над хората. Възможно е да сте се занимавали с магьосничество, чародейство, вълше­бство, алхимия. Не е изключено да сте изгорени на клада след дълго пресле­дване и борба.

Сега: Изпълнени сте с неимо­верна енергия и плам,които никога не ще ви липсват. В състояние сте да обичате горещо и предано, да бъ­дете верни докрай. Ако се опитат да ви измамят и подведат в чувст­вата обаче, сте способни на отмъ- стителност и крайности в реакци­ите.

На какво ви учи миналият опит: За да не използват силата и познанията ви срещу вас, бъдете винаги нащрек. Вродения ви авто­ритет никой не оспорва, но все пак се стремете да спазвате мярката, не прекрачвайте границите на поз­воленото. Когато се чувствате за­сегнати, не търсете вината само в другите и не бъдете несправедливи към хора, които не заслужават то­ва. Култивирайте в себе си повече толерантност и дипломатичност.

Близнаци/Стрелец – 3

Занятие, условия и личнос­тни особености в минали жи­воти: Притежавате оригинален и нетрадиционен начин на мислене, търсили сте неуморно първопри­чините на нещата и сте се отли­чавали с аналитичен ум. Били сте учени, откриватели, философи. В отношенията с хората сте проя­вявали подчертана етичност, вър­шили сте добри дела. Твърде важно място в живота ви са заемали интелектуалните занимания и тъй като сте обичали да работите В усамотение, самовглъбявайки се, са ви смятали за далечни и недостижими. Любовта е отстъпвала на Втори план В ценностната Ви йе­рархия и не Ви е била особено не­обходима, за да се чувствате ща­стливи.

Сега: Пътуванията и четене­то са вашите страсти. В състо­яние сте да поглъщате по някол­ко книги едновременно. Бидейки действена натура, рядко отда­вате предпочитания на спокой­ния живот. 

На какво ви учи миналият опит: Хубаво е да имате енциклопедични познания, но трябва добре да запомните, че прекомер­ният интерес и любопитството към всичко ново крият и опасно­сти. Опитайте се да постигнете стабилност както в работата, така и в живота си като цяло. 

Не „прелитайте от цвят на цвят“, непрестанно отправили взор към неизвестното. Позво­лете и на другите сами да прозрат правилния отговор. Не пред­лагайте услугите си навсякъде, а само там, където са търсени, защото натрапвате ли мнение­то си, може доста да си услож­ните съществуването.

rainbow-657382_1280

Рак/Козирог – 4

Занятие, условия и лично­стни особености в минали жи­воти: Заразили сте в подсъзна­нието си следи от немалко трудности, съпътствали предишни­те ви реинкарнации. В стремежа си да облекчите болката на дру­гите сте поемали много от те­хните страдания и неприятнос­ти върху себе си. Имали сте строги принципи, към които стриктно сте се придържали. Във вашия ценностен модел те са стояли по-високо (дори в сра­внение със здравето и живота ви). Твърде вероятно е да сте ум­рели като мъченици в името на някаква благородна кауза.

Сега: Не се страхувайте да поемете отговорност. Притежа­вате нужната зрелост и трез­вост на мислене и действия и ви­наги сте устремени към висша цел с общочовешко значение. При­емате за страшно това, което е хаотично и непредвидимо. Във всяко нещо търсите здравия смисъл и причинно-следствена връзка и предпазвате най-близ­ките си хора от неуспехи и про­блеми.

На какво ви учи миналият опит: Ще трябва да проумеете и да следвате максимата, че не всичко в живота се поддава на изчисления и пресмятания. Той не е единствено проява на жертвоготовност и задължения, но и из­точник на много радости. Отдай­те им се, макар че не знаете ка­кво ви предстои. Все пак имате достатъчно сили, за да намери­те сами изход и от най-заплетената ситуация.

Лъв/Водолей – 5

Занятие, условия и лично­стни особености в минали жи­воти: Поривът към справедли­вост е бил ръководно начало в живота ви. Включвали сте се в първите редици на революции и битки против потисничеството, но не сте се приобщавали достатъчно към съидейниците си, би­ли сте ярки индивидуалисти, ко­ито, макар и ценени, са останали неразбрани.

Сега: Вие не сте никак лесни за съжителство и общуване. Нуждае­те се от високата оценка и похва­лите на околните, които ви стиму­лират и удовлетворяват самолю­бието ви, ала същевременно ги дър­жите на дистанция, запазвайки независимостта си. Все пак когато стане дума за честност и безпри­страстност, другите трябва да се съветват с вас.

На какво ви учи миналият опит: Умеете да се владеете, сдържани сте и само пред най- близките показвате истинските си чувства. Защо не се помъчите да проявите съпричастност към чуждите болки?

Силата на характера и усе­тът за справедливост ви отреждат мястото и ролята на во­дачи, но ще трябва да се отнася­те с повече разбиране към хора­та, с които работите и съжи­телствате.

Дева/Риби – 6

Занятие, условия и личност­ни особености през минали животи: Притежавали сте ясновидски и медиумни способности. Съще­временно сте осмислили и сте про­явили по странен начин привърза­ността си към общочовешките ценности, бидейки изразители на кос­мополитизма и вселенската любов. Били сте посредници между чове­ците и отвъдния свят и сте пропо­вядвали божествените прозрения и откровения, които са ви осенили. Пророкували сте людската съдба, но щедрото ви сърце често ви е поставяло в положение на зависи­мост от хора, които само са се възползвали от дарбите ви.

Сега: Свръхчувствителността е вашата силна и слаба страна. Не сте борбени и твърде лесно позво­лявате да ви обиждат. Мнозина ще ви смятат за безволеви и мекушави хора, неспособни да се справят с трудностите на живота и да отстояват мнението и принципите си, дори нещо повече – за личности без принципи. Освен всички други зало­жби присъщо ви е и умението да лекувате.

На какво ви учи миналият опит: Запазете благата си същ­ност и продължавайте, както и до­сега, да помагате на приятелите си. Можете да направите много за тях, но трябва да сте особено вни­мателни. Стремете се и вие да сте добре и се пазете от задкулисно- стта и притВорството, защото не са малко хората, които и днес ис­кат да ви уязвят и да ви навредят.

Везни/Овен – 7

Занятие, условия и лично­стни особености в минали жи­воти: Били сте властелини, сил­ни личности. Независимо в каква област сте се развивали и рабо­тили, вие винаги сте успявали да получите ръководен пост и да иг­раете значителна роля в общес­твото. Притежавали сте физи­ческа красота, съпроводена с прекомерна суетност. Ослепи­телното присъствие в светски­те кръгове, ласкателствата, удовлетвореното самолюбие са били за вас по-важни от живота.

Сега: Наследили сте безпощад­на амбициозност във всичко, което ви прави опасен противник. Стре­мите се най-вече да фокусирате вниманието върху себе си и не про­щавате никому, ако се опита да ви измести от престижното място

Сред положителните ви качес­тва са непринудеността в общу­ването и способността да увлича­те хората с чара и магнетизма си.

На какво ви учи миналият опит: Почти сигурно е, че в настощия живот ще съумеете да се из­дигнете над средното ниво, но не пренебрегвайте съвсем и обкръжени­ето. Не бъдете толкова ненаситни в амбициите и жаждата за власт и блясък. Дайте и на околните малко въз­можност за успех и самочувствие, все пак не можете да имате всичко! Не се надценявайте и не прекалявай­те със суетата. В противен случай ще познаете болката и огорчението, когато ви се наложи да помолите другите за помощ и те ви обърнат гръб.

light-458995_1280

Скорпион/Телец – 8

Занятие, условия и личност­ни особености в минали животи: Основното, към което сте се домо­гвали, е било преди всичко сигурност в живота. Постоянството и ста­билността както в любовта, така и в сферата на материалното (а и във всичко останало) са били глав- ната ви цел. Търпението и способността да се трудите усилено за осъществяване на замисленото са ви помогнали да успеете и да имате всичко, което сте си наумили.

Сега: Ярко изразената си пот­ребност от сигурност сте запази­ли и в настоящия живот. Достатъчно е силното желание, за да напра­вите и невъзможното, само и само да постигнете онова, към което сте се упътили. Поради това ви при­емат общо взето като надеждни и отговорни, но понякога може да ви обземе амбицията да притежавате нещо единствено защото ви е впе­чатлило в даден момент, без да има особена стойност.

На какво ви учи миналият опит: Доверете се на интуицията си: тя е достатъчно силна и няма да ви подведе. Все пак оставете малко свобода и на другите, така ще спечелите повече. В противен случай може и да загубите.

Стрелец/Близнаци – 9

Занятие, условия и личност­ни особености в минали животи: Сред най-ценните ви качества са би­ли адаптивността и гъвкавостта, умението да се приспособявате във всякакви ситуации и условия. Дори и най-тежките събития не са всявали обърканост и безизходица у вас, тъй като сте успявали винаги да се задържите на повърхността. Мобилността, необвързаността с конкретна политическа групировка ви е правила свободни в мисленето, решенията и действията, с една ду­ма били сте недосегаеми.

Сега. Отново силната ви стра­на са независимостта и изкуство­то да се ориентирате в обстанов­ката, застъпвайки различни стано­вища. Възприемат ви като изключи­телно интелигентни и толерант­ни, но същевременно и като непостоянни личности, на които много не може да се разчита. Преследвай­ки предимно лични цели, вие избяг­вате да се посвещавате на дадена идея или социална прослойка.

На какво ви учи миналият опит: Дипломатичността и способността да маневрирате, неизменно изплувай­ки отгоре на повърхността, ви прев­ръщат в идеални посредници при раз­решаване на проблеми от най-различно естество. Възползвайте се ви­наги, когато ви се удаде, от таланта 46 и уменията си! Но тъй като човек не може да стои вечно Встрани от об­ществения и политическия живот, и на вас рано или късно ще ви се наложи да се определите на чия страна ще бъдете и каква кауза ще защитава­те. Направете това колкото е възможно по-рано и няма да съжалява­те. Напротив, така ще имате по-ви­соки цели в живота и ще го осмисли­те по най-добрия начин.

Козирог/Рак – 10

Занятие, условия и личност­ни особености в миналите животи: Не сте срещали големи зат­руднения в предишните си реинкарнации. Обградени сте били винаги с хора, които са се грижили за вас и са ви предпазвали от „бурите на жи­вота“. Основните ежедневни задъл­жения са били отредени за най-бли­зкото ви обкръжение, докато в съ­щото време вие спокойно сте се отдавали на приятни и увлекателни занимания с философия и изкуство.

Сега: И в настоящия си живот подсъзнателно се насочвате към хора, които да бдят над вас и да ви защитават, да ви бъдат опора. Ако сте жена, в мъжете харесвате покровителственото бащинско отно­шение и сигурността, която ви да­ват, затова се ориентирате към партньори на по-солидна възраст. Ако сте мъж, не е изключено да предпочетете по-улегналите жени, ко­ито в известна степен проявяват спрямо вас майчински чувства. По природа не сте егоисти, способни сте на дълбока нежност и любов към семейството.

На какво ви учи миналият опит: Има кой да се грижи за вас и да поеме върху плещите си тежес­тите на живота, които вие едва ли ще изпитате. И все пак малко пове­че самостоятелност и независи­мост не само че няма да ви навредят, но и ще ви издигнат в собст­вените ви очи. А любимият човек, откривайки във вас нови качества, ще ви заобича още по-силно. Устре­мете се към по-високи цели, защото вече притежавате нужната зре­лост и опит, за да ги постигнете.

Водолей/Лъв – 11

Занятие, условия и личност­ни особености в минали животи: Бидейки носители на силна воля, сте налагали властта си над останали­те. Изявите и дейността ви неизменно са предизвиквали възхищение и преклонение. Желанието ви да бле­стите и винаги да се откроявате с ефектното си поведение, фокуси­райки вниманието върху себе си, е би­ло много по-важно за вас от мнени­ето и одобрението на обществото.

Сега: Често съдбата ви пос­тавя в ситуации, аналогични на тези от вашите предишни живо­ти, които доказват огромното ви влияние върху хората. Поняко­га това дори ви плаши. Околните често се поддават несъзнателно на непреодолимата ви воля и ма­гнетизъм и се оставят да ги ръководите. Парите също не са про­блем за вас. Имате достатъчно средства, които не правите уси­лия да пестите. Обичате лукса, а във вкуса и предпочитанията си сте направо екстравагантни.

На какво ви учи миналият опит: Властта и надмощието ви над другите са твърде големи, за да се стараете допълнително в тази насока. Затова се стремите повече към любовта и приятелството. Не бъдете абсолютни властелини, а покажете, че и вие сте уязвими и способни на чувства.

Риби/Дева – 12

Занятие, условия и личностни особености в минали животи: Би­ли сте изключително праволинейни, принципни и методични, което е ка­рало много хора от обкръжението ви да се комплексират и да изпитват постоянни съмнения в себе си. Пре­ценявали сте буквално всяко „за” и „против“ и сте анализирали обстоя­телствата до най-дребния детайл, преди да предприемете каквото и да е. Определено сте били ориентирани към висшите духовни стойности в живота. Често сте боледували, има­ли сте крехко и деликатно здраве.

Сега: Проявявате се отново ка­то личност с висок интелект и ор­ганизираност. Тези ваши качества и днес ви помагат много при осъщес­твяването на намеренията и реша­ването на проблемите ви. Щом вед­нъж се заемете с нещо, всичко се развива като по план, в който възмож­ните варианти са изчислени до един. В старанието си да се опирате пре­димно на рационализма ощетена при вас се оказва сферата на чувствата. За да имате пълноценен емоцио­нален живот, ще трябва да промени­те подхода си към живота.

На какво ви учи миналият опит: Вече в достатъчна степен сте разви­ли интелекта и способността плано­мерно и последователно да реализи­рате набелязаните цели. За да се усъ­вършенствате по-нататък обаче, е ну- жно да се осланяте почти изцяло на чувствата си. Умът и логиката наис­тина са съществени неща, но в любо­вта те нерядко пречат и създават про­блеми. Потиснете предразсъдъците и смело се отдайте на новите и непо­знати за вас усещания, които ще ви обогатят и ще ви дарят с така необ­ходимия емоционален комфорт.


Facebook Twitter Google+

0 Коментара