Над 20 видя първични тумори и метастази вече могат да се диагностицират ефективно у нас.

В клиниката по Нуклеарна медицина с ръководител доц. д-р Павел Бочев към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост за първи път в България беше въведена нова диагностична процедура с 68Ga FAPI PET радиофармацевтик. Новият метод е показал значителна ефективност при диагностиката на над 20 вида първични тумори и техните метастази, които до този момент се установяваха изключително трудно или дори неуспешно с досегашните налични образни средства. Тук се включват първични тумори като саркоми, тумори на стомаха, на панкреаса, медуларен тироиден карцином и други.

Доц. Павел Бочев

Особено добри са резултатите при оценка на перитонеално, чернодробно и мекотъкънно засегнати зони, тъй като се избягва физиологичната активност, характерна за скенирането със стандартен радиофармацевтик (FDG).

Новововъденият в нукларната диагностика у нас и в клиниката в УМБАЛ Младост радиофармацевтик 68Ga FAPI, използван за скениране с позитронно-емисионна томография (РЕТ/СТ), става възможно след неколкомесечна работа на екипа в болницата, по адаптирането на синтеза и  прецизиране на последващия  качествения контрол.

Какво представлява изследването с радиофармацевтика FAPI:

Използваните в клиничната практика радиофармацевтици (специфични „контрастни“ вещества, имащи в състава си радиоктивен елемент) обикновено се натрупват в самите туморни клетки на база техния глюкозен метаболизъм (например маркираната глюкоза – FDG) или на база специфични молекули, които тези туморни клетки експресират (например соматостатинови рецептори при невроендокринни тумори). В повечето случаи тези „конвенционални“ радиофармацевтици са напълно достатъчни за диагностична оценка, но макар и в по-редки случаи диагностичната оценка със стандартните образни методи е затруднена или некатегорична. При повечето тумори масата на туморната тъкан е съставена не само от туморни клетки , но и от специфично активинарни нормални клетки – фибробласти, епителоидни клетки, клетки на имумната система и други.

68Ga FAPi  е радиофармацевтик, таргетиращ тумор асоциираните фибробласти (CAF) и специфично свързващ се с фибробласт-активиращ протеин, явявайки се негов инхибитор (т.е радиофармацентикът се свързва с активираните от тумора нормални фибробласти и по този начин се избягват вариациите в биологичното поведение на самите туморни клетки, които понякога са много специфични). Радиофармацевтикът 68Ga FAPI е сравнително наскоро въведен в клиничната практика, но показва голям потенциал и е тестван като ефективност при над 20 вида първични туморни локализации (солидни тумори).

Радиофармацевтикът е с отлични (и очаквани) дозиметрични характеристик, като до момента не са съобщавани нежелани реакции след приложението му (което е обичайно за 68Ga белязаните радиофармацевтици). Планира се неговото рутинно използване в случаите на нишови индикации, при които стандартната методика с FDG радиофармацевтик е негативна.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара