И аз като вас се смеех, когато четях рекламите на различни фирми и агенции, ко­ито предлагат на български­те жени запознанства с чужденци с цел брак. Възприемах обявите за въдички към наи­вни сънароднички, които до­пускат, че след като не са открили своя принц в родина­та си, ще го намерят през девет земи в десета – ще се оженят, ще създадат семейства и… ще бъдат щастливи.

В това последното въо­бще не вярвах. Не можех да си представя щастлив брак без любов. Виждах своето бъде­ще с Антон, а с него се оби­чахме и като на всички влю­бени, и на нас, или по-точно на мен, морето изглеждаше до колене – крояхме планове за женитба и за съвместен жи­вот, като че ли разводът на Антон беше „писмо до поис­кване“.

А годините минаваха. След първото дете, заради което Антон отложи разво­да си, дойде второ. После го­лямото започна училище, „не вървяло да натоварваме крех­ката му психика с раздялата на мама и татко“. После по­вишиха Антон в службата, за­ради авторитета му трябва­ше пак да почакаме. После второто дете започна учи­лище… После…

И така от „после“ към ново „после“ осъзнах прос­тата истина.

Аз бях аксесо­арът в живота на Антон.

При­ятелката, любовницата, пре­даната жена, съмишленичката. Всеки път, когато той можеше да се измъкне от ис­тинския си живот, идваше в моя дом и аз го посрещах в най-хубавите си дрехи, винаги изрядно гримирана, с причес­ка и задължително добро нас­троение. В нашите броени часове нямаше място за неп­латените сметки за парно и телефон, нито за болести­те на децата. За да не помрачавам атмосферата, аз стисках зъби дори когато ми се виеше от самота. Дадох си сметка, че на мястото на Антон и аз самата бих про­такала развода до края на жи­вота си.

Шокът ме принуди да прогледна и за друга истина. Вече безвъзвратно бях вляз­ла в

категорията на стари­те моми.

Накъдето и да се обърнех, виждах млади, сочни, дългокраки момичета. Към тях гледаха и малкото останали свободни мъже, които по въз­раст и положение ми подхождаха за съпрузи.

Тогава съвсем случайно ми попадна обява на фирма сватовница Срещу  съответен хонорар обещавате ме предложи на „сериозни кандидати за женитба от САЩ“. Наложих си да разсъждам трезво. След като голямата ми любов беше завършила без брак, защо не опитам да създам семейство без обич? Все още още имах възможност да стана майка, а и старините ми нямаше да са самотни.

До такава степен се самонавих, че пренебрегнах всички предупреждения за тъмни сдел­ки, които се вършели в чужби­на с обвързалите се с договор жени. А и не съзирах доста­тъчно основание за страх – единствената привилегия на старомоминството е, че не става за проституция.

Не след дълго ми излезе късметът. От фирмата се обадиха, че съм харесана и одобрена от американец от щата Вирджиния. Кореспон­денцията ми със Стивън бе­ше кратка и делова. Във вто­рото си писмо той предложи да замина при него, за да се опознаем по-добре. Съобщих му, че съм съгласна, и той изпрати самолетен билет.

Изглежда, в душата на всеки човек

има ниша за аван­тюризъм,

която се отваря при определени обстоятелства. Едва изчаках датата за поле­та. Пътуването през океана беше непрекъсната възбуда. Опиянението от приключени­ето ме държеше и когато застанах пред непознатия мъж, който ме чакаше на ле­тището.

В началото всичко ми беше интересно. Стивън живе­еше в малък град с идеално чисти улици, край които бяха нанизани кокетни едноетаж­ни и двуетажни къщи. Пред всяка къща имаше искрящозелена морава, пресечена от алеята за колите и пешеход­ната пътека. Домът на Сти­вън беше тристаен, с обшир­на всекидневна, която изли­заше на веранда.

Първата вечер прекарах­ме на верандата в неловко желание да преодолеем раз­стоянието – в прекия и пре­носния смисъл. Разказвах му за България, а той на мен за фермата, в която беше отра­съл и в която сега живееше големият му брат. Говорех повечето аз. Едва по-късно раз­брах, че Стивън е мълчаливец по природа. Идеалният слу­шател. Постепенно изчерп­вах разказите си, а сюжети за нови не откривах.

Животът ми се движеше в точно определени граници. През деня се занимавах с домакинството, пазарувах, два пъти седмично посещавах курс за усъ­вършенстване на английския език. На втората седмица от моето пристигане изненадах Стивън в авторемонтната му работилница. Беше ми писнало да седя сама вкъщи и отидох да го взема. Изчаках го да свърши работата си и настоях да се отбием в близкия бар. Оттогава почти всяка вечер повтарях този ритуал, като се правех, че не забеляз­вам смущението на Стивън, тъй като тук е прието жената да чака мъжа вкъщи, по-нормално е той да я взема след работа, отколкото тя.

Щях да пропусна ходене­то на кино. Любовта на Стивън към киното е още отпре­ди телевизионната напаст (това е негов израз). Той ми призна, че преди моето прис­тигане почти всяка вечер по­сещавал някой от градските киносалони. Постепенно вклю­чихме във вечерните си мар­шрути посещение на нов филм. Неделните сутрини бя­ха отредени на черковната служба, а обедите – на ферма­та, сред многобройното семейство на брата на Стивън.

Все по-рядко обсъждахме нашия брак.

Дължеше се на мен, тъй като аз бях главни­ят говорител на нашия дву­членен екип и обикновено аз подхващах темите. Не знам докога бих протакала женит­бата, ако един ден не бе ме посетил местният свещеник. Внимателно, но много настойчиво той ми напомни за какво съм тук, обясни ми, че Стивън е плах към жените по природа, но очевидно много силно желае да се ожени,

докато все още може да има деца.

Обещах на отчето да си помисля и наистина до вечер та не мръднах от верандата. Всичко предвещаваше добър брак с изключение на едно. Не изпитвах капчица обич към Стивън. Той не ме вълнуваше. Представях си на негово мяс то Антон и разбирах, че бъ­дещето ми тук е обречено на разяждаща неудовлетворе­ност.

Когато Стивън се приб­ра, му разказах всичко, което бях преживяла, преди да го срещна. Обясних му и доводите си против нашия брак. Не знам доколко той ме разбра, но беше много по приказките, но прие моето решение да се върна в България.

Вярвайте ми, много ско­ро разбрах своята грешка. След изобилието и спокойс­твието в малкия американски град животът в България ми изглежда съвсем недостоен за нормален човек. Загубих надежда, че ще намеря работа по специалността си. За единия хляб известно време про­давах на пазара зеленчуци, после станах чистачка, но собственикът на фирмата предпочитал да гледа млади лица край себе си…

Сами разбирате, че един­ствената ми възможност да се измъкна от мизерията е да намеря мъж като Стивън. Гордостта не ми позволява да се върна при него, но се самонавивам, че все някъде в света има един мъж, с когото ще изживея остатъка от дни­те си. Вече съм убедена, че бракът може да е щастлив и без любов, ако е с добър чо­век. Срещнах наскоро Антон и благодарих на съдбата, че не позволи да се оженим. Вед­нага след моето заминаване за Америка той си намерил нов „аксесоар“ – банкова чи­новничка, която направила ня­колко гешефта, за да задово­лява порасналите му апети­ти към луксозния живот. Же­ната загубила работата си, но загубила и Антон. Много гордо той ме запозна с нова­та си приятелка, която е ня­колко години по-голяма от дъ­щеря му.

Свързах се едновременно с две фирми, които предла­гат запознанство с чужде­нец „с цел брак“. Нямам време да чакам Много повече ме е страх от самотата, откол­кото от бедността и нище­тата. Напоследък все си та­наникам песента. „Този свят е за двама…“ и си мечтая да готвя за двама, да чувам и други стъпки и гласове в дома си. Иска ми се да бъда за съпруга си и дреха, и аксесо­ар.

Интересувате се защо предпочитам чужденец? Пър­вата причина, мисля, стана ясна. Заради по-високия стан­дарт в страните, от които държа да е моят партньор. А втората е заради разстоя­нието. Искам да бъда колкото може по-далеч от споме­ните за моето безразсъдство. Допуснах младостта да си замине, без да ме дари със съпруг и деца, а винаги съм се смятала за умна и прозорлива.

Уви, живота назад не мо­жеш да върнеш. Зарекла съм се да не изпортя поне тези години, които ми остават.

Защо пък да не потърся трета фирма? И това ще бъ­де тази, чиято реклама ви разсмя. Знае ли човек откъде ще му дойде късметът

Facebook Twitter Google+

0 Коментара