Срещнах майка на Пламен, очите й зачервени, хълцаше и нареждаше: „Другарко, какво ми дойде до главата! Какъв срам, можете ли да си представите! Утре е делото на Пламен! Баща му не иска да отиде, казва, че аз съм била отговорна за възпитанието му. Ами ако научат колежките от службата ми, как ще ги noгледна в очите! Аз една кар­фица безплатно отвън не cъм внесла в къщи. А ето на, утре трябва да отида на делото на моя син. Тоя мой син! Били цяла група младежи, отваряли коли, крадели радиоапарати А ние нищо да не знаем!… Вярно, закъснява­ше вечер, казваше, че има да учи с приятелите си, а ние си лягахме уморени от работа. Не го и чувахме кога се прибира. Никога не се качих и на тоя пусти таван, който е два етажа над нас. Ами сега, просто не зная как ще го преживея!…“

Разделихме се. Знаех, че трябва да й кажа нещо, което да я утеши, но не можах — думите ми се из­плъзваха. Цял ден ми беше теж­ко. Спомних си как изглеждаше Пламен.

Седнал на първия чин до прозореца,

дребничък, пъргав, малко разсеян и не особено при­лежен. Веднъж с него преживях голяма тревога. Преподавах нов урок и пишех иа черната дъска. Радиоточката, опряна на дъска­та, силно се клатеше, откачих я, поставих я иа катедрата и про­дължих да пиша. Последният час свърши, учениците изхвръкнаха от класната стая като навити пружинки. Изведнъж видях – радиоточката я нямаше. Недоумявах, само преди секунди беше там. Бях изпратила учениците до вратата и нищо да не забележа. Повъртях се в кабинета, поогле­дах тук и там, нищо! Изтичах да догоня учеиниците, училищният двор беше вече пуст. На другия ден извиках ръководството на класа и им съобщих за станалото. Момчетата се изненадаха, обещаха да разговарят с другарите си и сами да открият виновника.

Минаха няколко дни. Влизах в час както обикновено, но чувствувах по-особено напрежение в мен и в учениците ми.

Празното място над черната дъска ме по­тискаше.

Един ден реших — ще купя нова радиоточка! Как по-рано не се сетих за това!

На другия ден децата влязоха в кабинета и радостно извикаха: „Другарко, вие сте я намерили!“… Изглежда, и на тях им е тежала дълго тягостната постъпка. „Да, отвърнах аз, намерих я, само че в магазина!“… Всички помръкнаха отново.

Подготвяхме традиционна из­ложба на училището. Наближаваше срокът за предаване на екс­понатите. Пламен трябваше да изработи електрическо табло. Не знаех докъде е стигнал. Реших да го посетя в дома му. Живееше в една малка къщичка, вратата бе­ше отворена, позвъних, отвътре се чуваше музика. Влязох в ан­трето. Извиках го няколко пъти по име, никой не се обади. Му­зиката идваше от тавана, изкачих се по стълбите, той се показа и ме покани да се кача нагоре. Над­никнах в стаичката, масичката беше отрупана с жици, бобини, а в края й — радиоточката… По­знах я веднага, беше малко на­щърбена в краищата. Изтръпнах, лицето ми пламна. Погледнах Пламен, той наведе глава и нищо не каза. Таблото, което майсто­реше, беше почти готово. Тръг­нах си… Слизах по стълбите и си мислех:

каква дълбока вода е дет­ската душа!

Знаем ли какво се крие в нея? Кой може да каже?… Вървях и исках сама да се раз­колебая — ами ако не съм видяла добре, може да е купил радио­точката. В магазините има кол­кото искаш — само че не ги про­дават с нащърбени краища…

На другия ден имах родителска среща и после помолих майката на Пламен да си тръгнем заедно. Разказах й всичко. Изслуша ме внимателно, докато вървяхме към трамвайната спирка, и после изведнъж се промени.. Възмутено и гневно заяви: „Ами как може да обвинявате моето дете! Как можете точно него да подозира­те! Баща му донесе от чужбина и касетофон, и магнетофон. А пък ако иска да си купи радио­точка, винаги може да отиде в магазина и да си вземе!… А кол­кото до тавана, не зная какво има там, не съм се качвала. Цял ден съм на работа…“ Трамваят на­ближи и тя веднага се качи в него. Не ми каза и довиждане.

Няколко дни по-късно седях сама в кабинета, вратата тихичко се отвори. Беше Пламен. Остави десет лева на катедрата и веднага избяга. Излязох, за да го настиг­на, но той летеше надолу по стълбите.

Повече не видях Пламен. Той напусна класа, беше се преместил в друго училище. Влезли в нов апартамент — къщата-подлежала на събаряне…

Facebook Twitter Google+

0 Коментара