Близо 60% от родителите плащат за частни уроци, като главната причина, заради която се налага учениците да вземат допълнителни уроци, е некачествената подготовка в училище, която не е достатъчна за кандидатстване в гимназия или университет. Действията на Министерството на образованието не са достатъчно ефективни за постигане на качествено училищно образование в България. Това е изводът от одита на Сметната палата „Осигуряване на качеството на училищното образование“ за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2023 г.

Според анализа, постигането на качествено училищно образование остава сериозно предизвикателство, образователните резултати по български език и математика се влошават на всеки следващ образователен етап. Данните показват и, че 90% от родителите, 70 на сто от учениците във втори гимназиален етап, 63 на сто от анкетираните директори на училища и 80 на сто от запитаните декани на факултети и ръководители на други структурни звена във висшите учебни заведения, искат промени в съдържанието и обема на училищната подготовка и учебните програми

Картината на училищното образование показва, че качеството му не е на едно и също ниво в различните региони.

Неграмотност 

Поставената национална цел за намаляване на дела на неграмотните лица до под 1,5 на сто за отделни възрастови групи е постигната. Но в 36 на сто от областите в страната делът на неграмотните на възраст 20-29 г. е по-висок. Това се отнася и за 41 на сто от общините за възрастовата група 9-13 г., като в някои общини делът на хората, които не могат да четат и да пишат, надхвърля 10 на сто.

Най-високи нива на неграмотност са наблюдават в областите Сливен, Добрич, Ямбол, Ловеч, Силистра, Стара Загора. Към 2021 г. с най-голям дял на неграмотни жители е област Сливен (4,3% от възрастовата група 9-18 г., а за 20-29-годишните – 7,9% ).

„Първенци“ при общините в негативната класация са Перущица, обл. Пловдив  и Крушари, обл. Добрич – там съответно  17,8% от населението на възраст 9-18 г. и  19,3% от младежите между 20 и 29 г.  не могат да четат и да пишат.

Нивото на неграмотност е най-високо при населението от ромски етнос и най-ниско сред българската и турската етническа група. Неграмотността в селата е два пъти по-висока от тази в градовете.

Преждевременно напуснали училище

В резултат на целенасочените мерки и действия в периода 2019- 2022 г. се наблюдава намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система. Това обаче остава сериозно предизвикателство, особено за Югоизточния регион с нива от 18,9 на сто на напусналите училище, което поражда съществени рискове за бъдещото развитие и реализацията на тези младежи и за развитието на региона като цяло.

Делът на младежите на възраст 20-24 години със завършено най-малко средно образование в периода 2019-2022 г. се увеличава, но въпреки това е възможно през 2025-2026 г. по този показател България да е под средното ниво за ЕС.

Четивна, математическа и природонаучна грамотност

Позиционирането на България по отношение постигането на  целта за качествено образование на ООН е крайно негативно. Данните за 2023 г. показват, че страната ни не само е много далеч от средните нива на ЕС, но и продължава да се отдалечава, като в сравнение с 2022 г. темпът се засилва.

Качеството на образованието у нас в три основни познавателни области – четивна, математическа и природонаучна грамотност, се измерва и чрез Програмата за международно оценяване на учениците (Programme for International Student Assessment – PISA).

Последните три изследвания – от 2012 г., 2015 г. и 2018 г., показват, че четивната грамотност на учениците поставя България неизменно в групата на страните с резултат значително под средния за ОИСР. Средното ниво на четивна грамотност на българските ученици е с около 60 точки по-ниско от средното ниво за всички страни, участвали в трите изследвания. Имаме два пъти по-висок относителен дял на функционално неграмотните 15-годишни ученици в сравнение със средната стойност за ЕС.

Резултатите на българските ученици по математика също показват значително по-ниска степен на грамотност (с 55 точки) в сравнение със средните резултати на всички участници в изследването. По този показател сме на предпоследно място в рамките на ЕС (формат 27 държави-членки). Делът на учениците със слаби постижения в България по математика е два пъти по-висок в сравнение със средните за ЕС през целия изследван период, което индикира съществени пропуски в качеството на обучението по математика.

При представянето на българските ученици в областта на природните науки отново сме със значително по-ниски резултати в сравнение със средните за ОИСР.

Национално външно оценяване и зрелостни изпити

В одита са анализирани и резултатите от националните външни оценявания след четвърти, седми и десети клас, като степента на влошаване се засилва на всеки по-висок образователен етап. Резултатите от зрелостните изпити също показват тревожно ниски нива на грамотност на българските зрелостници, измерени по националните подходи и критерии за оценяване.

Същевременно, за да се компенсират дефицитите в качеството на образователния процес, значителен дял от родителите допълнително заплащат уроци извън училище за подготовка на учениците от всички възрасти. Размерите на паралелното образование в страната са обезпокоителни –близо 60 на сто от родителите плащат за частни уроци.

Проблем има и с учителите. Въпреки предприетите мерки за повишаване на възнагражденията на учителите, все още не са осигурени необходимите педагогически специалисти, чрез които да се реализира качествено училищно образование. Значителен дял от завършилите студенти по педагогика (около 50 на сто) не се реализират като преподаватели. Има недостиг на педагогически специалисти по отделни предмети и в регионален план, над 3 на сто от учителите са без правоспособност, почти 8 на сто преподават предмети, за които не са правоспособни. Възрастовата структура на педагогическите специалисти в страната продължава да се влошава.

Според анализа на Сметната палата, механизмът за оценяване и одобряване на учебниците и учебните помагала се нуждае от съществени промени, тъй като не осигурява в необходимата степен разбираемо и добре разработено съдържание в съответствие с възрастовите характеристики на учениците.

Резултатите от проведеното за целите на одита национално представително изследване сред родители, ученици във втори гимназиален етап на средното образование, декани на факултети и ръководители на други структурни звена във висшите училища, директори на училища и учители, ясно показва, че са нужни промени в образованието в България, за да може да се повиши неговото качество и една от основните сфери за промяна са именно учебниците и учебните помагала.

 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара