Особеното предпочитание на Майстора към моминската фигура като основен иконографски тип е свързано със стремежа му да разкрие душевността на българката в нейните най-харак­терни черти, „предпазили пле­мето ни от гибел“. И понеже за такива той смята „душевната чистота“, „човечността“, „свенливостта и целомъдрието“, няма нищо по-естествено от това, да ги открие в селската мома, тъй как­то тя се рисува в неговите патриархално-етични представи — тези в определен смисъл „па­сивни“ нравствени добродетели най биха подхождали на нейната сдържана природа.

Такава именно момата е била въздигана в култ в епохи на благородни пориви,

обожествявана, идеализирана — Дева, Мадона

Такава е възпята в любовните ни народни песни, където образите, както пише Пенчо Славейков, са заметнати с „булото на най-нежна идеализация“, потопени в атмосферата на „свенлив реали­зъм“. Такава е описана тя и от наши известни народопсихолози.

Доколко тези представи отго­варят на реалността е въ­прос, подлежащ на допълнително проучване, още повече, че те оче­видно съответствуват на един со­циален тип, формиран при усло­вия твърде различни от тия, съ­ществуващи в съвременните го­леми градове. Но ако подобно романтично национално-характерологично обобщение, обективно погледнато, става все по- проблематично, безспорно е, че отношението на Майстора към жената е било тъкмо такова и той едва ли е можел да си я представи по-различна. Никой наш худож­ник не е възпял тъй възторжено ведрата и нерушима хармония на нейната външна и вътрешна кра­сота. Както за древногръцките ваятели от класическата епоха, или за пробудените от техния пример ренесансови художници, както изобщо за всеки „класичес­ки“ моделиран вкус — тези две страни на красотата са в естес­твено и сякаш предустановено стабилно равновесие, неразделни един от друг. Майстора обожава физическата женска хубост; с не­обикновено благоговение изписва своите селски мадони с техните големи и дълбоки очи, открити чела,

ъгловати вежди, сочни уст­ни, грациозен стан:

ала той никога не би изрекъл за тях богохулното опрощение, както Йов­ков за своята Албена: „Грешна беше тая жена, но беше хубава.“ Защото за него „хубава“ озна­чава красива външно, но и безусловно душевно чиста — „чо­вечна, свенлива, целомъдрена“.

Тази именно нерушима хар­мония на външно и вътрешно, нS физическа красота и душевна чис­тота, сближавайки момите на Мастора с класическите образци в този жанр, им придава тъкмо поради това интернационален, общочовешки смисъл. Гледайки ги в тези

пищни нашенски носии,

сред тази толкова родна обста­новка, ние знаем, че те са бъл­гарски моми, но същевременно те са тъй близки до идеала за човешка хубост, че непреодолимо чувствуваме и тяхната универсал­ност. Те не са само наши — те принадлежат на всеки, който по­сред грижите на делника усеща в себе си копнежа по един висш, хармоничен порядък, където властвува прекрасното. Те са общочовешки, защото са рожби на творец, който вижда действи­телността през призмата на един висок морал и знае, че родното има цена дотолкова, доколкото служи за „единение на човечес­твото“. Майстора носи този общочовешки идеал и морал дъл­боко в себе си и тъкмо поради това, каквото и да изобразява, гдето и да го изобразява, винаги би го видял и претълкувал откъм тази възвишена нравствена стра­на.

Ала тази класическа извисе­ност на неговите момински изображения, тяхната типологична универсалност ни най-малко не ги обезличава.

Художникът тър­си националния характер,

под­чертава неговите физически и нравствени добродетели и чрез тяхната хармонична спойка се издига до общочовешкото, без обаче ни най-малко да претопи и заличи индивидуалното. Зад типичното, родовото, налагащо се при пръв поглед, внимател­ното наблюдение открива индивидуалното богатство на живите модели: това е Вера Виячева от Шишковци, тази — Стана Гогова от Ръждавица, онази е девойка от Дивля, другата — от Калотинци. Всяка със своя самородна хубост.

Различни и все пак еднакви, защото един е техният създател. Който веднъж е видял тези оча­рователни образи, цял живот ги носи със себе си: Момата от Ка­лотинци, с букет от разкошни полски цветя, сияеща сред океан от макове, Девойката с грозде, дивно въплъщение на неземна чистота и нежност. Момата от Ръждавица, извисила грациозна снага

под окъпани от слънце со­чни ябълки,

Селската Мадона (оригиналите са в Националнага художествена галерия), благочес­тиво скръстила ръце, чието оду­хотворено изящество сякаш „ри­мува“ изяществото на образа, с поглед, осенен от толкова непри­нудено достойнство и благород­ство, или пък Момиченцето с две­те ябълки в скута (Бургаска художествена галерия) — това ан­гелско създание, като че ли из­лязло изпод четката на Рафаело, с румени бузки, където пулсира пролетта на живота, с дълбок, кротък поглед и едва забележи­ма, невинна усмивка — цялото огряно от слънце и само излъч­ващо светлина…

Трудно е да се изреди тази удивителна галерия от лъчезарни изображения. Тук, разбира се, не бива да бъдат про­пуснати и детските образи: мо­миченца сред ливади или гради­ни, деца, които се молят или про­сто се усмихват, държат в мал­ките си шепички едри плодове или стръкчета свежи цветя… Трябва човек да притежава тях­ната чистота, за да я усети и пре­даде тъй непосредствено, както е сторил Майстора!

Facebook Twitter Google+

0 Коментара