Историята понякога е не­справедлива. Изследовате­лите с охота разказват за младежките увлечения на Найден Геров към първата българска поетеса Елена Мутева, но премълчават за четиридесет и две годишния му съвместен живот с Ма­рия Пулиева. Семейните дни на големия възрожденец са спокойни, премерени и някак равни. Сърдечните увлечения на студента от одеския Ришельовски лицей дават много по-голяма възможност за загадъчна недоказаност и свободни пред­положения.

„Той посветил поемата си „Стоян и Рада“ на Елена Мутева“ — казват. Но та­кова посвещение никъде не е отбелязано. Когато проф. Иван Шишманов раз­говарял през януари 1894 г. в Пловдив с вече побелелия заслужил българин, запи­сал: „…поискахме да узнаем кому е посветил поемата, Геров не рачи да се изка­же.“ Ето още едно „доказа­телство“ за изследовател­ските твърдения.

Десетките непубликувани писма на семейство Герови, изпълнени с толкова неж­ност, дават възможност да видим блестящия дипло­мат, горещия патриот и за­дълбочения учен от една нова страна, непозната за поколенията.

Любен Каравелов обез­смърти своите копривщен­ски герои дяда Либена и хаджи Геро Мушек с по­вестта „Българи от старо време“, връх на която е зна­менитото „Сватовство“. Жалко, че големият писател не се върна по-късно към сватосването на Хаджигеровия син Найден — щеше да намери много по- колоритна атмосфера и на­шенски герои.

На 1 септември 1857 г. в Пловдив беше открито ру­ското вицеконсулство. На­значаването на Найден Ге­ров за дипломатически представител е триумф на неговата народополезна дейност. Завършил Новорусийския университет по спе­циалността „Администра­ция, финанси и стопанст­во“, той станал

първият учител с висше образование в България

Автор на книга със стихове, на учебника „Извод от физика“, публи­цист и учен, Академията на науките в Петербург отпе­чатала първите части на неговото забележително дело „Речник на българския език“ — буквите А, Б и В до думата „викам“. Същия речник, за който Иван Ва­зов ще каже: „Когато рабо­тя, когато съм свободен и почивам, той все ми е в ръцете, винаги се съветвам с него. Каква чудесна сбирка от дивни, благозвучни сладки думи, от силни характерни изрази, от вели­чествени, самостойни изви­тия на речта, които народът ни е вложил в езика си! Гор­дост е за нас, че имаме та­къв богат език. Аз облажавам покойния Геров за тоя му колосален труд!“

Пловдив заема особено място в живота на Найден Геров. Учил в този град, през 1850 г. той е вече гла­вен учител на класното учи­лище „Кирил и Методий“. Принуден да напусне Плов­див, той ще пише от Русия: „Хубав е Петербург, аз го хваля, но очите ми все към Филибе гледат…“

Найден Геров участвува активно в църковната бор­ба на пловдивското населе­ние, изпитва огорченията на гръцките клевети. В едно писмо отбелязва: „Посла­никът иска за удовлетворе­ние на оскърбленията что ми направиха да мя прати във Филибе за консул. Зато­ва аз казах на посланика, че приимам тази служба за малко време, колкото да стъпя на врата на врагове­те…“

„Трябва да се върна в Пловдив петел“

— прибавя.

В началото на юли 1857 г. Найден Геров тръг­ва от Цариград за Пловдив. В чантата му са преписите на акредитивните писма, руското знаме — синьо, бя­ло и червено, с черен дву­глав орел и корона, е гриж­ливо сгънато в тежкия коп­ривщенски сандък. Под зна­мето е положена новата, необличана още дипломати­ческа униформа — тъмнозе­лен мундир с позлатени копчета и сини панталони, черна фуражка с жълти кан­тове.

Първата спирка е Од­рин — руски генерален кон­сул тук е Николай Дмитриевич Ступин, негов отко­лешен приятел. Ступин го посреща извън града, съ­пругата му Александра Антоновна го прегръща просълзена, децата им Митя и Миша с вик се хвърлят на раменете му. Геров е раз­вълнуван — винаги при сре­ща с щастливи семейства си спомня за родната къща и смеха на своите десет братя и сестри.

Той е на тридесет и пет години — неведнъж са го задявали за „невеста-стопаница“. Александра Антоновна и Николай Дмитриевич не го оставят и сега. За първи път Найден Ге­ров отговаря примирено: „Ако да съм женен, та да има кой да ми върти къща­та, за да не се грижа за ничто!“

Нека признаем — от из­вестно време Найден Геров мисли да се задоми. Вече е споделил това с приятелите си Евлоги и Христо Геор­гиеви, известни търговци и банкери във Влашко. На 16 юни 1856 г. той пише на Христо Георгиев: „Видите ли, бае Христо, светът се жени, а ние какво мислим? Аз на Вас се надявам.“ А на 29 януари 1857 г. уж между другото подхвърля: „Тряб­ва да похваля братовчедка ви Марийка: чюдна девойка е. При такива селенки няма с что да ся големят филибенки.“

Мария Пулиева е дъщеря на карловеца Христо Т. Пулиев от първата му жена. Евлоги и Христо Георгиеви започват своята търговска дейност с подкре­пата на вуйчовците си Христо и Никола Пулиеви и основават най-голямата българска фирма през Въз­раждането — „Пулиеви— Георгиеви“. Сестрата на Христо и Никола — Ана, е майка на Ботьо Петков, ба­щата на Христо Ботев.

Осемнайсетгодишна, Ма­рия Пулиева е красива де­войка с бяло лице, черни очи и дълга до кръста коса. Добре образована, тя гово­ри два езика и свири на кла­весин.

…Още същата вечер се­мейство Ступини настоява Найден Геров да напише тисмо до Христо Георгиев.

„Едрене, 10 юли 1857
Господине Христо!

Откак стана известно, какво ся отредих за Консул във Филибе, от няколко места почеха да ми предла­гат да ся оженя; но ако и да са добри тия места, никое не ми ляга на сърце, и то си има причина… После, кога зимас минах през Карлово и

видях братовчядка Ви Марийка,

тутакси ся възбу­ди в мене желание и със сродство да скрепим наша­та дружба. Но тогава не бе время да Ви явя това. И сега времято още трае, но ка­то си приказахме един дру­гиму положението с г-на Ступина, който е един от най-големите ми приятели и доброжелателе, негова милост като знае моите с Вас отношения не ми даде никак да отлагам намере­нието си до время, а мя на­кара тутакси да Ви пиша макар и на бързо за да пра­тя писмото по Руската по­ща, та да не минува през други ръце. Понеже е това за моя полза аз ся ободрих от съветите на негова ми­лост и ида да Ви явя желанието си да станем родни­на.“

Братята Евлоги и Христо Георгиеви посрещат с ра­дост писмото. Сватосването е работа сериозна и те не я оставят в ръцете на чужди хора. В началото на ноемв­ри Евлоги е вече в Пловдив и гостува на Найден Геров. За мисията си на сватовник той мълчи дискретно, а и Геров не смее да отвори ду­ма. Следващите два месеца са време на оживена кореспонденция между Пловдив и Карлово. Двамата при­ятели си разменят подаръ­ци френско масло, хай­вер и риба, осведомяват се за хода на църковната бор­ба и по търговски въпроси, ала за годяването — нито ред. Едва на 29 декември Евлоги Георгиев пише на нетърпеливия Геров:

„Господ. Найдене Геров!

Пишите ми, чи от саде ви казват и пишат, чи сте годе­ни, и питате дали е наисти­на. Аз от моя страна ще ка­жа, чи и да не е било наис­тина до сега, скоро требова да стане и наистина, за­щото сяко нещо като земе да ся хортува много от хо­рата, збъднюва се. И тука по нас от много души съм чул, чи вии сте годени. Ка­жете ми като ще ся годявате, имате ли пръстен готов, и на мнение ли сте да стане годяванието ви тайно. Сички ваш Ев. Георгиев.“

Найден Геров отговаря веднага:

„Пловдив, 31 декември 1857 Господине Евлогие!

За моята годявка пръсте­нът е готов. Ако и да казва светът, че съм вече годен, аз бих желал да стане годява­нието ми тайно, исто така и венчаванието… за да стане нечто явно, трябва много готвене, та работата ще иде много длъго, а аз бих же­лал, ако е да стане, да ся свърши сега през месници. Ако искате пръстеня, пише­те ми да Ви го пратя.

ваш Н. Геров.“

По драгоманина (прево­дача) на руското консулст­во Найден Геров изпраща годежен пръстен. Но той е и смутен — възможно ли е уговорката да е станала между роднините дотолко­ва тайно, че и Марийка да не знае?

„Пловдив, 9 януари 1858 Господине Евлогие!

Ето споряд писмото Ви от 5 януария, пращам Ви пръстена си да го връчите на братовчядка си Марий­ка, която, като своя вече го­деница задочно целувам. Ис­кам сама Марийка да ми пише, че го е прияла. Аз щях да пиша сега и на Ма­рийка, ала Вие ми заповя­дате да не пиша никому другиму освен Вам за да бъде работата скрита… Ала се надея, че не криете тол­кова, дето и Марийка да не знае, и за да се уверя, че е така, искам сама тя да ми пише, че е пояла пръстена. Ваш Найден Геров.“

Евлоги Георгиев разбира вълненията на годеника и след като му обяснява как ще стане сватбата, на 11 януари пише:

„Господине Найдене,

годеницата ви Марийка целува ръката ви,

тя прие пръстена ви с бла­годарение, но сама не ви пише, защото се срамува, и знайте, чи тука нема такъв навик да писува годеницата сама на годеникът си, и за това не требова и вий да бъ­дете толкова нетърпелив. Сички ваш Ев. Георгиев.“

Разрешителното за встъпване в брак на Найден Геров, издадено от руското Министерство на външните работи

Да се съобрази с настав­ленията на Евлоги може всеки, но не и Найден Ге­ров, защото „на годеният и денят му ся види година, а месяц край няма“. На 15 януари той написва писмо на Марийка. Евлоги Георгиев не раз­решава на братовчедка си да отговори веднага. Родът Пулиеви трябва да пази авторитета си, а и годеникът не бива да си въобразява, че младото момиче примира за него.

„Карлово, 20 февруари 1858

Любезни ми Господине Найдене,
За отговор съм на любез­ното ми Ваше писмо от 15 януари. Благодаря на настоятиля си и особно на бачя Евлогия, защото благоизволиха да мя годят за Вас. Аз приях това с благодарение, и бъдете уверени, чи щя Ви почитам.
Пратените Ви армагани котия с халва и друга с шикер приях и Ви благодаря.
Бачо Евлогий ми каза, чи на 23 сего месица ще праз­нувате деня на рождението си и за това чиститявам Ви празникът от все сърце на много години.
Целувам ръката на све­кърва си Ваша и моя майка сега.
От майка ми имате лю­безно поздравление.

Ваша Марийка Хр. Пулиева.“

Семейство Пулиеви се подготвя за сватбените дни спокойно и без да бърза, ся­каш не знае за вълненията на Геров. Евлоги методич­но изпраща заръките си до Пловдив: ,,За да ся направи сърцето на тъща Ви искам да ся изготвят за венчаванието ви свящи бели с тантели свързани, венци хуба­ви, тел хубав, и конфети.“

На 7 май Геров пише на годеницата си:

„Сърдита ли си ми, мила Марийко, или си залисана в много работа, че не ти до­хожда на ум за мене, та толкова време не ми ся обаждаш? Аз се каня в другий ден в пятък да тръгна от тука, за да дойда в Кар­лово. Тая разходка ще ми бъде най-приятната, защо­то ще ся срещна с тебе. Твой Найден.“

Отиването в Карлово е под претекст, че се освеща­ва новопостроената църква „Св. Богородица“. Въпре­ки проливния дъжд Найден Геров се появява на тър­жеството с целия блясък на руски вицеконсул, придру­жен от гавази (телохраните­ли), облечени в червени дре­хи и накичени с оръжие. До­писката за тези дни, помес­тена в „Цариградски вест­ник“, брой 381 от 31 май 1858 г., е замислена от Ев­логи Георгиев, написана от учителя Ботьо Петков, ре­дактирана от Найден Геров и изпратена от д-р Стоян Чомаков.

Датата на сватбата е най- после определена — 15 юни. Пулиеви се съгласяват всичко да стане „без гюрул­тия“, в тесен семеен кръг. Последните наставления на Евлоги Герргиев са от 2 юни: „Фустите, халките и другите вещи за Марийка, пишат ми от Свищов, че ги натоварили за тука, тая не­деля ако не дойдат, до неде­ля несомнейо щем ги имаме тука. Брат ми от Букурещ ми каза, че

праща и 1 пеле­рина връхна дреха за венчаванието…“

Найден Геров тръгва на кон за Карлово. В мишинените дисаги са подаръците, на сърцето му е весело.

Писмото до Христо Георгиев от 12 юли е твър­де лаконично:

„Господине Христо!

От писмата на г-на Евлогия сте ся научили какво на 15 юния ся венчяхме с бра­товчедка Ви Марийка. Венчянието ни стана в Карло­во. Аз имах от владиката повеление до наший Протосингел, който сега е негов епитроп, да ни венчае с алай (малко хора), нещяхме таватур (голям шум), а на 2 сахата турски вечерта стиг­нах в Карлово и на 4 ся вен­чяхме у дома без да има ня­кой от вън. Така вече ста­нахме роднина и Ви ся мо­ля да мя обичате не само като приятел, а и като свой.

След венчаянието ни стояхме в Карлово осем дни, а на 24 юния тръгнах­ме за тука с тъща ми и г-на Евлогия. Тука две не­дели наряд приимахме безпрестанно визити. Вчера из­пратихме бачо Евлогия за Карлово. Ваш искрен при­ятел Н. Геров.“

Сърдечното приятелст­во между Найден Геров и братята Георгиеви продъл­жава до края на живота им. Тяхната кореспонденция, водена акуратно близо по­ловин век, е своеобразен ле­топис на Българското национално възраждане. Две от децата на семейство Ге­рови носят имената Евлоги и Христо. В прочутото си завещание за построяване­то на Софийския универси­тет Евлоги Георгиев не за­бравя и своя кръщелник — определя сума за образова­нието на Евлоги Н. Геров.

В своя живот, отдаден на отечеството, Найден Геров имал неотлъчно до себе си Мария Пулиева. Разказват, че в последния си час Найден Геров хванал ръката на съпругата си и ка­зал с благодарност: „Вина­ги съм помнил оня ден, ко­гато те видях за първи път в Карлово!“

Това станало в 8 часа на 9 октомври 1900 година. Осем години по-късно уми­ра и Мария Пулиева.

Авторът издава по-късно книгата „Сватбите на големите мъже“ – документални разкази за Иван Вазов, Христо Ботев, Найден Геров, Захари Зограф и други.

 

Facebook Twitter Google+

0 Коментара