Ако зависеше от вас, какво още бихте направили за жената?

Съвременната жена се пол­зва с много придобивки. Но трябва да й се помогне и в това, да има повече свободно време за се­бе си. Могат да се уредят курсо­ве за младите семейства, където и на съпруга да се обяснява как се отглеждат малки деца, как се води счетоводството но домакин­ството, как да се разпределя трудът у дома.

Безпокои ли ви мисълта, че можете да загубите своята работа или да не намерите подходяща работа?

Никога не съм изпитвала та­кова безпокойство. При актьорската професия вълненията се състоят в друго – всяко изли­зане на сцената е безпокойст­во.

Трябва ли и жените да се занимават с политика?

Определено – да! Съвре­менната българска жена не мо­же да остане равнодушна към обществените събития и процеси, защото е активна труженичка. Тя има остро социално чувство за справедливост. Струва ми се, някои жени грешат, като каз­ват: „Защо ми е да чета вест­ници, какво ме интересува мен политиката“. Днес всички жени сме съпричастни с големите по­литически проблеми.

С мъже или с жени работите по-охотно?

Понякога ми се струва, че с мъжете се работи по-лесно и ле­ко, може би защото те не създа­ват излишно пренапрежение на нервите или може би защото са по-малко дребнави.

Бихте ли постигнали пове­че в работата си, ако нямахте семейство?

Моето семейство не ми съз­дава никакви затруднения при творческите ми изяви. Напротив, помага ми да преживея нещата по-силно и по-истински, за да мога след това да ги реализирам сце­нично вярно. Моята дъщеричка е на пет годинки и тя е първата слушателка на ролите ми в дет­ските пиеси. За мен е важно да я наблюдавам как реагира на вся­ка реплика. А със съпруга ми сме в Народния театър за младежта и имаме еднакви проблеми, кои­то заедно разрешаваме.

Не ви ли навестяват мисли за пенсия?

Нито веднъж не съм помис­лила за това. Актьорът трябва да остане на сцената до послед­ния си дъх, да отдаде сърцето си докрай.

Смятате ли, че в работата си по-уверено можете да се опирате на мъжете, отколкото на жените?

Знаете, че това зависи от отделната личност. Струва ми се, че жените са като че ли по-прецизни е работата си, изпипват всичко. И най-главното – имат остро чувство за отговорност.

Дразни ли ви нещо в пове­дението на младите момичета?

Не! Харесва ми дръзкото и откровеното, което струи в погледа и в поведението им. Младите момичета са все по-уверени в се­бе си, с чудесно самочувствие, което е много хубаво, защото човек трябва да има самочув­ствие в живота. Чудесно е също, че са независими и че се радват на младостта си и че показват това непринудено и естествено.

Имате ли чувството, че са настъпили някакви промени във взаимоотношенията между мла­дите хора?

Да, и това е съвсем естест­вено, то отговаря на социални­те тенденции. Никак не е срам­но например, ако девойката ка­же на своя приятел, че й е прият­но да бъде с него, че го харесва и че й допада като интелект. И в това е заложено духовното рав­ноправие между младите.

В какво искате да се израв­ните с мъжете и в какво да се различавате от тях?

Жената трябва да запази своето очарование – женствеността си. Бих искала да бъда пряма и да решавам проблемите с по-широк, мъжки замах.

Кои три качества у мъжа цените най-много?

Искреност, всеотдайност в семейството и критичност към себе си.

Facebook Twitter Google+

0 Коментара